Skapa säkra lekplatser

14 jul 2014 | Kan föreningen bli ansvarig om ett barn skadar sig på den gemensamma lekplatsen? Frågan är inte alldeles lätt att besvara. Visserligen finns allmänt hållna lagar att ta hänsyn till, men ansvaret är vidare än enbart föreningens.

Barnkonventionen om lek och rekreation
Vilka krav ställs egentligen på föreningen som vill skapa utrymme för barnens lek på gården? Vågar föreningen tillåta att medlemmar ställer upp en studsmatta i trädgården? Bakgrunden till de regler som finns om lekplatserna är naturligtvis omsorgen om barnen och barnens väl. På allra högsta nivå slår FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen, fast att barn har rätt till lek och rekreation. Denna konvention har också Sveriges riksdag ställt sig bakom och lokalt i kommunerna har det fastställts handlingsprogram om barnens lek.

Finns ett fåtal regler
För den som ska anlägga eller ändra en lekplats är detta nyttig kunskap. Den enda lagstiftning som finns inom detta område är plan- och bygglagen (PBL) som säger att lekplatser ska underhållas så att risken för olyckor begränsas. Och som vanligt gäller fastighetsägarens ansvar för lekplatsen såväl som för övriga delar av fastigheten. Allt ska fungera som bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare bär ansvar för. Produktsäkerhetslagen anger att varor och tjänster som företag säljer till konsumenter ska vara säkra.

Använd beprövad kunskap
Boverket har tagit fram föreskrifter som också pekar på att anläggningen av fasta lekredskap måste ske så att personskador begränsas. Mot denna relativt mjuka lagstiftning är det förståeligt att det är få, om ens några, som har fällts eller fått förelägganden om att lekplatserna är för farliga. Däremot finns det en omfattande kunskap och standarder för hur lekredskapen ska utformas för att vara säkra. Standarden, svensk och europeisk standard EN 1176-1177, är inte bindande bestämmelser utan goda råd för fastighetsägare och kommuner.

Föreningen behöver vara vaksam för skador
Om det vid en normal kontroll skulle ha upptäckts att det till exempel i lekstugan sticker ut en stor spik som kan orsaka skada, det vill säga något föreningen borde ha upptäckt, kan föreningen bli ansvarig. Men har skadan inte samband med en sådan brist utan bara råkar hända så ligger främsta ansvaret på barnets föräldrar som har en allmän tillsynsplikt.

Ställ krav på studmattor
En del medlemmar vill sätta upp studsmatta på gemensamma marken, efter att ha fått tillstånd från föreningen. Här kan styrelsen påtala att mattan inte placeras nära några stenar och kräva ett skyddsnät. Men styrelsen blir inte per automatik skyldig till skador som uppkommer vid hoppning. Föreningen skulle kunna ses som vållande och skadeståndsskyldig till olyckor om föreningen placerat ut en studsmatta som är i bristfälligt skick. Genom att följa standarden skyddar föreningen barnen så gott det går. I bostadsrättsföreningens brevlåda kommer det årligen ner kataloger från tillverkare av lekplatsutrustning. Många företag erbjuder sig också att genomföra årliga besiktningar av lekplatser med hjälp av certifierade besiktningar. Men behöver föreningen göra det? Det finns en mängd riktlinjer för hur en lekplats ska vara utformad. I slutändan är det dock föräldrarna som har ansvar för var, när och hur barnen leker.

Skriv en kommentar

Mer som detta