Senaste nytt om uthyrning i andra hand

27 nov 2013 | De ändrade reglerna för uthyrning av bostadsrätt vandrar snart vidare till riksdagen för behandling. Många remissinstanser ställer sig positiva till justeringarna och planen är att de nya reglerna börjar gälla 1 juli 2014.

Reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätt har varit en följetong de senaste åren. Regeringen lade föreslag som till vissa delar varken hade stöd från bostadsrättsorganisationerna eller riksdagen. Det ursprungliga syftet var att öka antal bostadstillfällen. I samband med riksdagsbeslutet blev det klart att regeringens förslag kom att bli stympat.

I början av 2013 trädde de nya reglerna i kraft och innebär bland annat att bostadsrättshavaren kan ta ut en hyra som täcker kostnaden för lägenheten. Hyresnivån går inte att få prövad i efterhand och hyresgästens uppsägningstid är en månad. Regeringen tog därefter initiativ till en diskussion med Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen. Tillsammans skrev de en debattartikel om vilka ändringar i lagen som kunde bli aktuella.

Dessa innebär bland annat att en bostadsrättsförening ska kunna ta ut en extra avgift av bostadsrättshavaren under den tid som uthyrningen pågår. Avgiften förseslås vara maximalt tio procent på ett basbelopp, för närvarande 4 450 kronor, under ett år. Syftet med avgiften är att täcka administrationen kring andrahandsuthyrningen samt det arbetskraftsbortfall som det innebär när en bostadsrättshavare inte bor i huset. Dessutom föreslås att det ska bli något lättare att hyra ut. Idag anger lagen att bostadsrättshavaren måste ha ”beaktansvärda skäl” för att hyra ut, vilket i praktiken bland annat inneburit arbete eller studier på annan ort och provsammanboende.

Den föreslagna lagändringen säger att bostadsrättshavaren ska ange ”skäl”. Förarbetet till lagen specificerar dessa till att vara tillfällen då det är svårt att sälja lägenheten, eller uthyrning till en närstående som behöver bostad. Även i fortsättningen behöver bostadsrättshavaren styrelsens tillstånd för att få hyra ut, och om denne inte är nöjd med beslutet går det att få ärendet prövat i Hyresnämnden. Den förening som väljer att vara mer generös än vad lagen säger kan givetvis vara det även i fortsättningen.

Men de nya reglerna är inte här ännu. Remissinstanserna har just lämnat sina svar och många är positiva. Regeringen ska under våren lägga en proposition till riksdagen som därefter behandlar ärendet. Det lär också finnas en riksdagsmajoritet, detta efter att Socialdemokraterna har ställt sig bakom ändringarna.

Ambitionen är att de nya reglerna ska börja gälla 1 juli 2014. För att föreningarna då ska kunna ta ut en extra avgift i samband med uthyrningen behöver dessa ända stadgarna. Det är i stadgarna som giltiga avgiftsuttag finns specificerade. Därför kommer Bostadsrätterna inför ändringarna att ta fram nya mönsterstadgar och informationspaket om hur en bostadsrättsförening kan agera.
 

Ändringar 2013
  • Andrahandshyra som motsvarar ägarens kostnader.
  • Hyran går att få prövad i Hyresnämnden men hyresgästen får inte tillbaka någon retroaktiv hyra.
  • Hyresgästen har en månads uppsägningstid, medan bostadsrättshavaren har tre månader.
  • Schablonbeloppet höjdes till 40 000, därutöver behöver bostadsrättshavaren skatta för hyresintäkterna.
  • Fortfarande behöver bostadsrättshavaren styrelsens tillstånd och ”beaktansvärda skäl” för att hyra ut.
Ändringar 2014?
  • Bostadsrättsföreningen föreslås kunna ta ut en avgift under uthyrningen.
  • Bostadsrättshavaren behöver fortfarande styrelsens tillstånd för att hyra ut.
  • Bostadsrättshavaren ska kunna ange ”skäl” för uthyrningen.
  • Skälen utvidgas till att handla om svårt försäljningsläge eller uthyrning till närstående.

Skriv en kommentar

Mer som detta