Sänk avgifterna med hjälp av insatshöjning

07 okt 2011 | Medlemmarna kan få en sänkt avgift genom att ta över hela eller delar av föreningens lån. De kan då göra ränteavdrag som inte föreningen kan. Insatshöjning har blivit populärt under senare år, men kräver också en hel del pedagogik från styrelsens sida.

I många föreningar är räntekostnaderna en stor post och räntorna på lånen en dryg utgift. Läggs lånen över på medlemmarna skapas utrymme för att sänka föreningens avgifter med samma summa som föreningen tidigare betalade till banken. Efter en insatshöjning får medlemmarna skattereduktion på räntekostnaderna eftersom lånen blir personliga.

Skattereduktionen motsvarar normalt 30 procent av räntekostnaden, det vill säga man slipper 30 procent av räntekostnaden. När frågan väcks upplevs den av vissa som ingripande och det kräver pedagogik att förklara vad insatshöjningen innebär för boendekostnaderna. Kanske krävs det individuella eller i varje fall trapphusvisa möten för att förklara vad insatshöjningen betyder för var och en. Man märker ganska snabbt hur inställningen är hos medlemmarna. Styrelsen måste då göra en bedömning hur de ska gå vidare. Därefter kallar styrelsen medlemmarna till en föreningsstämma eftersom beslut om insatshöjning inte kan fattas av styrelsen. På stämman måste minst 2/3 av de avgivna rösterna vara för en höjning. Därefter ska beslutet skickas till hyresnämnden för godkännande, där alla medlemmar som inte godtagit höjningen blir motparter och kan berätta varför de inte vill ha en insatshöjning. Men normalt innebär inte prövningen i hyresnämnden några problem, förutom att det tar tid. Har alla medlemmar godkänt beslutet behöver föreningen inte gå till hyresnämnden.

Det beslut stämman fattar ska innehålla det sammanlagda belopp som ska betalas in. I beslutet bör det också tydligt framgå vid vilken tidpunkt det hela ska vara inbetalat. Vid hyresnämndens prövning tar de ställning till om beslutet är otillbörligt mot någon enskild medlem. Det anses i sig legitimt att ha som målsättning att avbetala lån, men nämnden tar också ställning till hur de individuella situationerna ser ut bland medlemmarna. Nämnden försöker göra en avvägning mellan hur angeläget det är för föreningen att höja insatserna och hur det slår på medlemmarnas situation. Detta gör man trots att alla genom en höjning får lägre totala boendekostnader. Om det är någon eller några medlemmar som inte får eller vill ta lån kan man enkelt lösa frågan för dessa medlemmar så att de tillsvidare blir skyldiga insatshöjningen till föreningen. Dock är den ränta som medlemmen betalar till föreningen inte avdragsgill.

Skriv en kommentar

Mer som detta