Så vässar ni årsredovisningen

08 apr 2015 | Se årsredovisningen som en del i marknadsföringen av föreningen. Det är Bostadsrätternas bästa tips i dessa tider när många ska sammanfatta föregående år inför stämman. Med en kombination av en välgenomtänkt webbplats och årsredovisning kan styrelsen lyfta föreningens attraktivitet.

Utgå från vad läsarna vill veta
Hur skriver vi en bra förvaltningsberättelse? Ja, ungefär likadant som förra året är nog det vanligaste svaret på denna fråga, den blev ju behandlad och godkänd av förra årets stämma.

Trots att svaret saknar ambitionen att förbättra verksamheten är det faktiskt inte helt fel. Jämförbarhet mellan olika år är ett relevant krav som ska ställas, men definitivt inte det enda som ska styra utformningen. Bättre är att ta läsarna som utgångspunkt för skrivningarna. Vad vill de egentligen veta?

Genomarbetad årsredovisning ger ett mervärde
Årsredovisningen är den enda fullödiga informationsprodukt som bostadsrättsföreningar ska ge ut. Om bostadsrättsföreningen var ett vanligt företag skulle nog de flesta kosta på sig mer avancerade reklamprodukter om verksamheten. Även om bostadsrättsföreningen inte gör några direkta ekonomiska vinster på nya medlemmar finns det anledning att lägga ner arbete på utformning och innehåll både med tanke på medlemmar som tänker sälja sin lägenhet och tillkommande nya medlemmar.

För säkert påverkar en bra årsredovisning överlåtelsepriserna på lägenheterna, liksom att föreningen har en webbplats som visar varför det är bra att bo i huset. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen är också viktig för alla medlemmar, oavsett om de sitter i styrelsen eller bara bor i huset och oavsett kunskaps- och utbildningsbakgrund.

Förklara vad siffrorna betyder
Erfarna ekonomer kan läsa ut väldigt mycket av siffermaterialet som finns i de andra fasta avdelningarna i en årsredovisning: balansräkningen och resultaträkningen. Men i verksamhetsberättelsen ligger i stället betoningen på den verbala informationen, och sträva därför efter att förklara vad de efterföljande sifferuppställningarna verkligen betyder.

Det sägs att Sveriges befolkning är delad i två grupper: de som förstår genom siffror och de som tar till sig sammanhangen enbart genom ord. Genom verksamhetsberättelsen kan en förening alltså göra årsredovisningen till en begriplig information för alla.

Viktigaste händelserna ska finnas med
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Framför allt gäller det sådana förhållanden som inte redovisas i övrigt material men som är viktig för förståelsen av verksamheten. Här ska styrelsen också ta upp händelser som är av betydelse för verksamheten och som inträffat efter räkenskapsårets slut.

Förklara minussiffrorna på sista raden
Årsredovisningslagen innehåller förvånansvärt få måsten eller detaljanvisningar, det viktiga är i stället att förklara och informera om det som beskriver föreningens läge och risker. Om till exempel föreningen har ett redovisningsmässigt underskott i resultaträkningen, alltså visar minussiffror, är det en mycket bra åtgärd från styrelsens sida att försöka förklara i årsredovisningen orsakerna till varför underskott uppkommit. Få medlemmar i bostadsrättsföreningar har klart för sig att underskott många gånger beror på reglerna hur intäkter och kostnader ska redovisas. Verkligheten som döljer sig bakom siffrorna i årsredovisningen är ofta en helt annan.

En förening som visar underskott kan trots detta ofta ha mycket god ekonomi och, trots underskott på sista raden i resultaträkningen, inte ha några som helst problem att göra rätt för sig och betala sina räkningar.

Verksamhetsberättelser av gammal vana
Det kanske är lätt att ironisera över dagens verksamhetsberättelser ur detta informationsperspektiv, det är inte alltid de allra viktigaste uppgifterna som ges den mest framträdande placeringen i de flesta bostadsrättsföreningarna. Skulle en verksamhetsberättelse skrivas för första gången utan att smygtitta på tidigare års berättelser skulle den nog ges en annan utformning.

Och även om det exempelvis kanske inte är informationen om när föreningens stadgar registrerades första gången som är viktigast så kan sådana uppgifter ha ett historiskt värde.

De allra viktigaste punkterna
Men vad är då viktigast? Självklart kan detta variera mellan olika föreningar. Men en verksamhetsberättelse som saknar grunduppgifter om vilken förening som avses, lägenhets- och ytuppgifter, uppgifter om antal lägenheter och fördelning mellan bostadsrätter, hyresrätter och lokaler, den är naturligtvis inte komplett. När huset eller husen byggdes, vad som har gjorts för att underhålla dessa och vad som planeras vill man naturligtvis också veta.

Berätta om föreningens finansiering
Frågan om föreningens verksamhet ägs och finansieras med hjälp av medlemmarnas insatser eller av banken, och i vilka proportioner är en annan grundläggande uppgift. Jämförs denna information med taxeringsvärdet på föreningens fastighet ges också information om hur rik föreningen är. Detta är högintressant information som visserligen kan plockas fram på andra ställen i årsredovisningen men som är så pass grundläggande att den bör lyftas fram.

Lång eller kort förvaltningsberättelse?
Kan det vara så att en bra bostadsrättsförening är en förening med lång förvaltningsberättelse? Riktigt så enkelt är det inte, men en innehållsrik verksamhetsberättelse tyder på att styrelsen både har grepp om vad den ska sköta och dessutom bryr sig om att vilja förklara vad som har hänt. Och det är ett bra tecken på en välskött förening.

Ladda ner idéskrift
Tillsammans med HSB och Riksbyggen har Bostadsrätterna gett ut en skrift om hur föreningar kan göra årsredovisningen mer lättläst och relevant. En anledning att skriften tillkommit var Bokföringsnämndens förbud av progressiva avskrivningar då det behövs en tydligare redovisning om varför föreningar visar bokföringsmässiga underskott. I skriften finns tips för alla föreningar och den kan laddas ner på bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/fordjupning.

Skriv en kommentar

Mer som detta