Så styrs en bostadsrättsförening

09 nov 2017 | En bostadsrättsförening är organiserad på samma sätt som ett demokratiskt samhälle. Stämman kan sägas motsvara riksdagen, styrelsen regeringen och revisorerna motsvarar riksdagens revisorer.

STYRELSE

Styrelsen måste bestå av minst tre personer och sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Ordföranden har ett lagstadgat ansvar och måste se till att sammanträden hålls, regelbundet informera övriga ledamöter och säkerställa att föreningens stadgar följs.

FÖRENINGSSTÄMMA

Det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening är föreningsstämman. Där har samtliga lägenheter/hushåll i normalfallet en röst vardera. Den ordinarie föreningsstämman måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. För det löpande arbetet i föreningen utser föreningsstämman en styrelse som i normalfallet består av föreningsmedlemmar.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vanligtvis kallar styrelsen till en extra föreningsstämma, exempelvis när ett ärende enligt lag eller föreningens stadgar kräver ett stämmobeslut. Vidare kan revisorer begära extrastämma, liksom minst en tiondel av samtliga föreningsmedlemmar.

REVISOR

Revisor får vara medlem i den aktuella bostadsrättsföreningen men stadgarna kan reglera kompetenskravet, exempelvis att ”föreningen ska ha minst en eller högst två revisorer varav en ska vara auktoriserad eller godkänd”.

Skriv en kommentar

Mer som detta