Risk för jäv - så undviker styrelsen jävsituationer

17 aug 2017 | Som styrelseledamot, föreningsmedlem eller revisor kan du hamna i jävssituationer. Då gäller det att hålla sig borta från beslutet, men det är fortfarande i vissa fall möjligt att delta i diskussionerna.

Jäv innebär att en beslutsfattare har egna intressen som kolliderar med föreningens intresse. Det är viktigt att en boende, oavsett vilken roll denne har, är uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där personen har egna intressen. De roller som en boende kan bli jävig i är som medlem, styrelseledamot eller föreningsrevisor.

Det finns ett par situationer då det kan finnas risk för jäv i styrelsen. För det första får en styrelseledamot inte vara med och handlägga en fråga som rör avtal mellan denne och föreningen. Medlemmen får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje part om medlemmen i frågan har ett intresse som kan strida mot föreningens intresse. Exempel på detta kan vara avtal med en närstående till en styrelseledamot, med ledamotens företag eller liknande. Att styrelseledamoten inte får vara med och handlägga avtalet innebär att personen inte kan vara med under förberedandet, diskussionen eller beslutandet i frågan. Under tiden bör ledamoten lämna rummet. Men dessförinnan kan styrelsen ställa frågor eller låta ledamoten framföra sina synpunkter i ärendet. I oklara fall är det bättre att avstå från att vara med i beslutsfattandet. Om inte annat så för att undvika konflikter eller bli misstäkt för att utnyttja situationen i eget intresse.

Den styrelseledamot som misstänker sig vara jävig i en fråga ska genast berätta det för resten av styrelsen.

De andra avgör sedan om ledamoten är jävig. Även om styrelsen inte tycker att det är en jävsituation kan ledamoten ändå välja att avstå från att delta för att gardera sig.

På föreningsstämman ska det till relativt mycket för att jäv ska föreligga. Till exempel är en medlem inte jävig i fråga om val av sig själv till styrelseledamot. Det beror på att det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse. Men några särskilda fall finns då det klassas som jäv. En styrelseledamot kan inte rösta om sin egen ansvarsfrihet. Därutöver handlar det om konflikter mellan förening och medlem som kan få rättsliga efterspel, eller fall där det kan bli tal om skadeståndskrav. Den som är jävig på stämman får inte rösta men har ändå rätt att vara med under diskussion och beslut.

Slutligen finns det jävssituationer som rör revisorn. För det första kan inte en styrelseledamot vara revisor. Inte heller en styrelseledamot som precis har avgått kan bli vald till revisor. Denne skulle då granska sitt eget arbete från det gångna året. Revisorn får inte vara någon som sköter föreningens bokföring och denne får inte heller ha en skuld till föreningen. Revisorn får inte heller vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot eller den som sköter föreningens bokföring. Jävsreglerna framgår av Lagen om ekonomiska föreningar. Dessa regler gäller också för bostadsrättsföreningar.

Skriv en kommentar

Mer som detta