Risk för jäv? Avstå från att delta

08 dec 2020 | Som styrelseledamot, föreningsmedlem eller revisor kan du hamna i jävsituationer. Då gäller det att inte delta i beslutet. Om osäkerhet råder – ta det säkra före det osäkra och avstå från att delta i diskussion och beslut.

Jäv innebär att den som fattar beslut eller röstar i en fråga har egna intressen som kolliderar med föreningens. Det är viktigt att en boende, oavsett vilken roll den har, är uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där personen har egna intressen. De roller som en boende kan bli jävig i är som medlem, styrelseledamot eller föreningsrevisor.

JÄVSITUATIONER FÖR STYRELSELEDAMOT

Det finns ett par situationer då det kan finnas risk för jäv i styrelsen. Först och främst får en styrelseledamot inte vara med och behandla en fråga som rör avtal mellan denne och föreningen. Ledamoten får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje part om styrelseledamoten i frågan har ett intresse som kan strida mot föreningens intresse. Det kan till exempel handla om avtal med en närstående till styrelseledamoten, med ledamotens arbetsgivare eller med företag som ledamoten företräder. Ibland talas det om intressejäv. Det är exempelvis då ledamoten lägger fram ett förslag som det finns ett personligt intresse av att styrelsen beslutar om, till exempel en andrahandsuthyrning. Att ledamoten inte får vara med och handlägga avtalet eller ansökan innebär konkret att personen inte kan vara med och förbereda, diskutera eller besluta i frågan. När frågan behandlas bör alltså ledamoten lämna rummet. Men innan dess kan styrelsen ställa frågor eller låta ledamoten framföra sina synpunkter i ärendet.

Den styrelseledamot som tror sig vara jävig i en fråga ska genast berätta det för resten av styrelsen. De andra avgör sedan om ledamoten är jävig. Även om styrelsen inte tycker att det är en jävsituation kan ledamoten ändå välja att avstå från att delta för att gardera sig. Notera frånvaron i protokollet.

JÄVSITUATIONER PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN

För att det ska vara en jävsituation för en medlem eller ledamot på föreningsstämman krävs relativt mycket. Till exempel är en medlem inte jävig i fråga om val av sig själv till styrelseledamot. Det beror på att det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse.

Men det finns några tillfällen då det klassas som jäv. En styrelseledamot kan inte rösta om sin egen ansvarsfrihet, då skulle denne vara jävig. Däremot kan ledamöterna rösta om de andras ansvarsfrihet. Utöver det handlar det om konflikter mellan föreningen och en medlem då det ska beslutas om att väcka åtal mot medlemmen eller då det kan bli tal om skadeståndskrav, men det är inte så vanligt på en stämma.

JÄVSITUATIONER FÖR REVISORER

Slutligen finns det ganska många jävsituationer en revisor kan hamna i. För det första får en styrelseledamot inte samtidigt vara revisor.

Inte heller kan en styrelseledamot som precis gått ur styrelsen bli vald till revisor. Det skulle nämligen innebära att ledamoten i sin nya roll som revisor skulle granska sitt eget arbete under det gångna året.

Likaså får revisorn inte vara någon som sköter föreningens bokföring eller ha en skuld till föreningen.  Här är lagen väldigt sträng eftersom det handlar om granskning av räkenskaperna. Revisorn får därför heller inte vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot eller den som sköter föreningens bokföring. Jävsreglerna framgår av Lagen om ekonomiska föreningar som också gäller för bostadsrättsföreningar.

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR OM JÄV

Kan en valberedare föreslå sig själv som styrelseledamot?

Ja, valberedning är inte reglerad i lag. Dessutom står det inte i strid med föreningens intresse eftersom det är bra för föreningen att hitta ledamöter till styrelsen.

En medlem är föreslagen som styrelsesuppleant men dennes partner är föreningens revisor. Kan vi välja den föreslagna personen?

Nej, det går inte med mindre än att revisorn avgår. Suppleanten kan ju komma att tjänstgöra som ledamot vilket skulle innebära att revisorn sedan ska granska sin partners agerande i styrelsen.

Kan det ses som en jävsituation om en extern stämmoordförande har en nära relation till någon i styrelsen eller en medlem som motionerat om en fråga som ska beslutas på stämman? Extern ordförande har ju inte rösträtt men avgörande utslagsröst vid eventuellt lika antal röster.

Nej, det är ingen jävsituation. Men för att undvika sådana anklagelser kan ju den externa ordföranden avgöra genom lottning ifall det blir aktuellt med en utslagsröst.

En ledamot lämnar en motion inför stämman om att installera solpaneler på föreningens tak. När vi i styrelsen ska diskutera inkomna motioner bör ledamoten då vara med i diskussionen?

Ja, här handlar det inte om jäv och ledamot kan vara med i den diskussionen.

Får en medlem som lämnat en motion till stämman vara med i diskussionen och även rösta?

Ja, självklart får medlemmen både diskutera frågan och rösta.

 

TÄNK PÅ ATT

  • Ifall det är oklart om det är en jävsituation eller inte är det bättre att personen i fråga avstår från att vara med och fatta beslut. Om inte annat så för att undvika konflikter eller bli misstänkt för att utnyttja situationen i eget intresse.
  • Var uppmärksam på om ni är beslutsföra som styrelse utan den jäviges röst vid beslut. Den som är jävig ska alltså inte räknas då man bedömer om en styrelse är beslutsför.

Skriv en kommentar

Mer som detta