Riksdagen har beslutat om uthyrning i andra hand. Så ändrar föreningen stadgarna

07 maj 2014 | Riksdagen har nu beslutat om nya regler vid andrahandsuthyrning. Från halvårsskiftet blir det tillåtet för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift från medlem som hyr ut i andra hand. För att kunna debitera denna avgift behöver föreningarna ändra sina stadgar och här kommer Bostadsrätternas stora guide.

Först följer en redovisning av arbetsgången för att ändra stadgar. Därefter följer Bostadsrätternas förslag till stadgeskrivning. Avslutningsvis en formulering av stämmobeslutet om föreningen fattar beslut som stadgeändring innan Riksdagen har behandlat frågan.

Åtta steg för att ändra stadgar
1. Styrelsen gör en genomgång av stadgarna.
2. Skicka kallelse och föreslagna stadgar till medlemmarna.
3. Första stämman, då minst hälften måste rösta ”ja”.
4. Skicka kallelse till andra stämman.
5. Andra stämman, då 2/3 måste rösta ”ja”.
6. Skicka protokoll och stadgar till Bolagsverket.
7. Bolagsverket påbörjar registreringar 1 juli.
8. Avgiften kan tas ut efter Bolagsverkets godkännande av stadgarna.

 

1. Stadgarna anger de avgifter som en förening kan ta ut (några andra avgifter än de som räknas upp i bostadsrättslagen är inte tillåtna). Dessa är insats, årsavgift, upplåtelseavgift, samt överlåtelse- och pantsättningsavgift. För att kunna ta ut en avgift för andrahandsuthyrning måste alltså detta finnas med i stadgarna. Gå därför igenom stadgarna och lägg till bestämmelser om detta, till exempel enligt Bostadsrätternas förslag.

2. Kallelsen till stämman kan vanligvis skickas ut tidigast fyra veckor före stämman. För ordinarie stämma gäller att kallelsen går ut senast två veckor före, och för en extrastämma som regel senast en vecka före, men kontrollera vad som står i stadgarna. Var noga med att i kallelsen ange att ärendet avser ändring av stadgarna. Bifoga den föreslagna nya stadgetexten med kallelsen.

3. På första stämman förklarar givetvis styrelsen bakgrunden till de ändrade stadgarna. Vid själva omröstningen krävs att minst hälften av de närvarande medlemmarna, inklusive fullmakterna, säger ”ja” till stadgeändringarna.

4. Tidigast efter att den första stämman är avklarad kan styrelsen kalla till andra stämman. För en extrastämma gäller oftast att kallelsen ska skickas senast en vecka före, men kontrollera vad som står i stadgarna. Den andra stämman ska bekräfta den första stämmans beslut. Någon ändring av detta beslut får inte förekomma på andra stämman.

5. På andra stämman är det återigen bra att redogöra för de ändrade stadgarna, då det kan komma medlemmar som inte var med på första stämman. Vid omröstningen krävs denna gång att 2/3 av de närvarande medlemmarna, inklusive fullmakter, röstar ”ja” för denna typ av stadgeändring. I stämmoprotokollet ska det framgå hur omröstningen utföll, det vill säga hur många som röstade ”ja” respektive ”nej” till stadgeändringen.

6. Om förslaget blir antaget behöver Bolagsverket registrera dessa för att stadgarna ska vara giltiga. Skicka stadgarna till Bolagsverket tillsammans med de justerade protokollen från båda stämmorna. Kostnaden är 700 kronor om ändringen sker på webben, annars 900 kronor. Läs mer på bolagsverket.se.

7. Bolagsverket påbörjar registreringen först sedan lagen trätt i kraft, det vill säga 1 juli. Hur lång tid registreringen tar går inte att svara på i nuläget.

8. Föreningen får inte ta ut den nya avgiften förrän Bolagsverket registrerat stadgarna och meddelat föreningen detta.

Förslag till stadgeskrivning

Kontrollera vad som står i stadgarna och infoga följande texter. Kom ihåg att det i stämmoprotokollet ska framgå hur många av de närvarande medlemmarna, inklusive fullmakter, som röstade ”ja” respektive ”nej” till ändringarna.

"Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Avgifterna får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp.

Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift av pantsättaren och avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren.

Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall:
• bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse."

Skriv en kommentar

Mer som detta