Regeringen skickar förslag om andrahandsuthyrning till lagrådet

24 jan 2014 | Regeringen går vidare med förslaget om ändrade regler vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Lagrådet ska lämna sin bedömning innan förslaget läggs i riksdagen.

Lagrådsremissen är i stort identiskt med det förslag som tidigare varit känt: bostadsrättsföreningen ska kunna ta ut en avgift i samband med uthyrningen. ”Beaktansvärda skäl” för att hyra ut ändras till enbart ”skäl”. Och bostadsrättshavaren behöver även i fortsättningen föreningens tillstånd vid uthyrning.

En skillnad jämfört med tidigare förslag är att föreningens avgift vid uthyrningen totalt blir lägre om andrahandsuthyrningen pågår bara en del av året. Avgiften kommer att bli 10 procent av prisbasbeloppet per år, för närvarande 4 440 kronor.

Efter att riksdagen har antagit lagändringarna kommer Bostadsrätterna att ta fram nya mönsterstadgar som medlemsföreningar sedan kan anta. Den förening som vill ta ut en avgift måste nämligen ange detta i sina stadgar för att det ska vara lagligt.

Vi har tidigare skrivit flera artiklar i ämnet, och den senaste hittar du här.
 

Ändringar 2013
  • Andrahandshyra som motsvarar ägarens kostnader.
  • Hyran går att få prövad i Hyresnämnden men hyresgästen får inte tillbaka någon retroaktiv hyra.
  • Hyresgästen har en månads uppsägningstid, medan bostadsrättshavaren har tre månader.
  • Schablonbeloppet höjdes till 40 000, därutöver behöver bostadsrättshavaren skatta för hyresintäkterna.
  • Fortfarande behöver bostadsrättshavaren styrelsens tillstånd och ”beaktansvärda skäl” för att hyra ut.
Ändringar 2014?
  • Bostadsrättsföreningen föreslås kunna ta ut en avgift under uthyrningen.
  • Bostadsrättshavaren behöver fortfarande styrelsens tillstånd för att hyra ut.
  • Bostadsrättshavaren ska kunna ange ”skäl” för uthyrningen.
  • Skälen utvidgas till att handla om svårt försäljningsläge eller uthyrning till närstående.

Skriv en kommentar

Mer som detta