Omöjligt med seniorföreningar i framtiden?

03 feb 2012 | En utredning menar att seniorföreningar är diskriminering och Bostadsrätterna har därför uppvaktat regeringen i frågan. Att säga nej till medlemmar i en bostadsrättsförening på grund av hög ålder eller för att de är pälsdjursägare, är vanligtvis inte tillåtet. Ett av undantagen finns i föreningar som från början är avsedda för seniorer.

Bostadsrätt grundar sig på att de boende går samman med syftet att, som det står i många stadgar, främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För att inte medlemmarna ska belastas med höga månadsavgifter krävs att styrelsen och medlemmar jobbar utan någon större ekonomisk ersättning. Det hela bygger alltså på frivilliga krafter. Samma sak gäller i en seniorförening och det som skiljer är grunderna för att kunna bli medlem i föreningen. Medlemmarna bor i lägenheter som är anpassade efter äldres förutsättningar och det kan finnas utrymmen i huset för till exempel sjuksköterska och hobbyrum eller en gemensam matsal. Seniorföreningen kan ställa krav på att medlemmen vid inträdet har uppnått en viss ålder, men också att de vid medlemskapsansökan inte är äldre än de gränser som föreningen har satt upp. Ett vanligt åldersspann är 55–75 år för att bli antagen som medlem.

Varför sätta en övre åldersgräns? Här handlar det om att få en förening med personer som orkar engagera sig i föreningens arbete. Om föreningen domineras av medlemmar som inte orkar blir konsekvensen att föreningen tvingas köpa in förvaltningstjänster, både för administration och för underhåll. Och med en åldrande medlemskår: vem ska orka dra det tunga lasset i styrelsen och sätta sig in i komplicerade frågor? Men en förening kan inte efter bildandet helt plötsligt bestämma sig för att bli en seniorförening; detta måste de bestämma sig för i samband med att bostadsrätterna skapas.

Den övre åldersgränsen får kritik i utredningen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60). De menar att kravet inte är förenligt med antidiskrimineringsprincipen och antyder i stället att det ska avgöras från fall till fall.
– Självklart vill vi inte att någon ska diskrimineras i bostadsrätt och åldersgränser i en seniorförening handlar inte diskriminering, säger Bostadsrätternas vd Göran Olsson. I stället är det nödvändigt med åldersgränser för att vi över huvud taget ska kunna ha seniorföreningar. Om riksdagen antar ett lagförslag med detta innehåll kommer det att bli döden för seniorföreningar, fortsätter Göran Olsson.

Tillsammans med representanter från brf Rönningeborg i Salem och från brf Ekebyhus i Uppsala uppvaktade Bostadsrätterna ministern Erik Ullenhag på integrations- och jämställdhetsdepartementet och framförde där sina åsikter. Ministern förespråkade en modell där medlemskapet avgörs från fall till fall men Bostadsrätterna ser problem med en subjektiv bedömning av någons hälsa. I första hand bör nuvarande regler behållas. Samtidigt har det tidigare i lag och domar uttalats stöd för att seniorföreningar ska kunna ha en högre åldersgräns. Ett exempel är i förarbetena i bostadsrättslagen, ett annat är Svea hovrätt som godkänt att en förening tillämpat gränserna.

Regeringen av ser att utredningen ska bli lag, med ett lagförslag som kan komma redan under våren. Självklart kommer Bostadsrätterna att bevaka och fortsätta sin påverkan i frågan.

Skriv en kommentar

Mer som detta