Om kristider kommer

30 maj 2018 | Har ni ett skyddsrum i er bostadsrättsförening?  Vet ni i så fall hur ni får använda det och vad ni inte får göra där? Om en krissituation skulle inträffa, vilket ansvar har ni som fastighetsägare när det gäller skyddsrummet? Frågorna har tyvärr blivit mer aktuella på senare tid, och Bostadsrätterna reder ut dem.

Under kalla kriget byggdes mängder av skyddsrum men sedan cirka 15 år tillbaka inga alls. Kunskapen om dem, vem som ansvarar för dem och på vilket sätt de ska underhållas, är dålig. Ökad oro i världen, och även i Sverige, gör att det nu blivit mer aktuellt att bland annat kontrollera de skyddsrum som finns.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Många av skyddsrummen ligger i källarplanet i helt vanliga flerbostadshus, men också i industribyggnader, villor, bergrum och parkeringsgarage. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör planerade besiktningar men även stickprovskontroller. Och det är fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för att underhålla skyddsrummet så att det har samma funktion som när det byggdes. Det ska skydda mot exempelvis stötvåg och splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Personer som sökt sig dit ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Om det finns brister behöver bostadsrättsföreningen åtgärda dem. Det gäller alla skyddsrum som är byggda efter 1945. Det betyder dock inte att utrymmet inte får användas till annat i fredstid. Många skyddsrum används i dag som cykel- eller lägenhetsförråd vilket är helt tillåtet. Men skyddsrummet måste kunna iordningsställas som ett fullgott skyddsrum inom 48 timmar ifall det behövs i krigs- eller kristid.

Bostadsrättsföreningars okunskap om skyddsrum och deras ansvar för dem har gjort att en del föreningar gjort sådan åverkan på skyddsrummen att de kan bli dyra att återställa. Det kan till exempel handla om att felaktiga ledningsdragningar gjorts eller att fläktar slängts, ändringar som påverkar skyddsrummet stomme och skyddsförmåga. Föreningen kan så att säga ha byggt bort skyddsrummet. Och det som gäller är alltså att skyddsrummet inom två dygn ska kunna ställas i ordning så att vitala funktioner fungerar.

MSB fick under förra året nya direktiv och har börjat kontrollera samtliga skyddsrum på Gotland. Troligt är att tätare kontroller än tidigare även kommer att genomföras i övriga Sverige, framför allt i tätorter.

Det finns ingen företrädesrätt för dem som bor i huset eller i kvarteret att använda just det skyddsrum som finns i föreningens fastighet utan det är de som kommer först dit som har rätt att använda det.

På msb.se finns information och en sökfunktion för att få veta var skyddsrum finns.

EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

 • se till att skyddsrumsskyltar finns
 • smörj stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
 • åtgärda eventuella rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
 • se till att golvbrunnens avstängningsanordningsmekanism fungerar och att brunnen är rengjord
 • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet

FAKTA OM SKYDDSRUM

 • I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner människor.
 • De flesta byggdes under 70- och 80-talet och används i fredstid av fastighetsägarna som vanliga lokaler, till exempel förråd.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvaret för att kontrollera skyddsrummen. Ansvaret för underhållet ligger dock på fastighetsägaren. Om det finns brister måste fastighetsägaren åtgärda dem.

VAD SOM MÅSTE FINNAS I ELLER I ANSLUTNING TILL SKYDDSRUMMET

 • Det ska finnas installation för tappvatten och avlopp. Vatten-, hygien- och toalettbehov ska kunna tillgodoses.
 • Den luft som tillförs skyddsrummet ska kunna renas från damm och grövre partiklar och även kemiska och biologiska stridsmedel.
 • Lös utrustning som tillhör skyddsrummet ska i fredstid förvaras i ett avgränsat utrymme som är låst, torrt, ventilerat och uppvärmt till minst 5 grader Celsius.
 • Samtliga krav på skyddsrum finns på msb.se.

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Kommentarer

Vi har inget skyddsrum men jag vill ha råd om hur vi som styrelse i Brf kan hjälpa våra medlemmar i kristider. Tex köpa in filtar, vattenrenare, mat, radioapparater osv. Och andra saker att tänka på.

Skriv en kommentar

Mer som detta