Oklart läge för regeringens förslag om andrahandsuthyrning

17 sep 2012 | Regeringen lägger nu sista handen vid förslaget om andrahandsuthyrning. Men kritiska synpunkter har framkommit och flera oppositionspartier ställer sig skeptiska till förslagen.

Redan från början var regeringen tydlig med att man avser att vända på varenda sten för att få fram fler bostadstillfällen. Ett antal utredningar har startat under nuvarande mandatperiod och några har också blivit klara, såsom förslagen om andrahandsuthyrning. I en ovanligt snabb process fick regeringen bara efter några veckor fram en promemoria med lagtext som sedan har varit ute på remiss.

Många remissinstanser riktade kritik mot flera delar i förslaget, däribland Bostadsrätterna som menar att föreningarna själva är kompetenta nog att bestämma vilka uthyrningsregler som ska gälla. Även oppositionspartierna är skeptiska till hela eller delar av förslaget. Under våren har Bostadsrätterna träffat bostadsministern Stefan Attefall och skrivit debattartiklar för att peka på vanskligheter som finns i förslaget.

Regeringen har sammanfattat remissinstansernas synpunkter och samtidigt tagit fram en lagrådsremiss, som är steget före en proposition som i sin tur kan röstas igenom av riksdagen. Men i lagrådsremissen har man tagit bort den del som skulle kunna vara en morot för bostadsrättsföreningarna att i högre grad acceptera andrahandsuthyrning. I tidigare förslag skulle föreningen kunna ta ut en högre månadsavgift vid uthyrning men detta nämns inte längre. Och andra delar har också försvunnit. Tidigare föreslogs att föreningarna skulle få acceptera att uppemot 25 procent av antalet lägenheter var uthyrda samtidigt, men att föreningsstämma kunde besluta om en högre procentsats. I lagrådsremissen nämns inte detta, men det kan i praktiken bli så att föreningar måste acceptera uppemot 25 procent uthyrda lägenheter.

Om det därefter inkommer ansökningar skulle en förening kunna säga nej och hänvisa till de förarbeten av lagen som finns och hävda att ytterligare uthyrning påverkar föreningen negativt. Regeringen ändrar sig när det gäller tiden som en bostadsrättshavare kan ha sin lägenhet uthyrd. Nu säger förslaget till lagtexten att en förening måste acceptera en uthyrningstid på maximalt tre år, då bostadsrättshavaren inte behöver ange något skäl. Därefter måste det gå ett år innan en ny uthyrningsperiod kan bli aktuell. Undantaget är om bostadsrättshavaren ansöker om ytterligare uthyrning och då anger det som kallas för beaktansvärda skäl. Det är dessa som idag ger möjlighet till andrahandsuthyrning och här brukar bland annat räknas arbete eller studier på annan ort, sjukdom och provsammanboende.

Även förs laget om friare hyressättning finns med de nya reglerna. Hyran ska inte längre sättas efter en jämförelse med hyresfastigheter, utan nu utgår den från bostadens marknadsvärde. Uthyraren får sedan beräkna en skälig avkastningsränta, men som inte ska ha en koppling till faktiska räntekostnader. Med andra ord: den som har låga eller inga lån alls på sin lägenhet kan ändå ta ut en hyra utifrån marknadsvärdet. Samtidigt kommer hyressättningen för uthyrning i andrahand av hyresrätter inte att ändras. En andrahandshyra kommer i framtiden med andra ord att styras av om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

De nya reglerna berör bostadsrättsföreningar. I landet finns det fortfarande drygt 300 bostadsföreningar, som ju var föregångaren till bostadsrätt. Dessa styrs av föreningslagen och sina egna stadgar, och reglerna för uthyrning bestämmer bostadsföreningarna själva om även i fortsättningen. Däremot kan reglerna för den friare hyressättningen komma att gälla även i bostadsföreningar. Nästa steg i beslutsprocessen är en proposition till riksdagen och därefter utskottsbehandling.

Oppositionspartierna är kritiska till förslaget men det är oklart om en majoritet i riksdagen kan enas om nya regler, eller om förslaget förkastas i sin helhet.

Kommentarer

vansinnigt när folk med hyresrätt tycker att dom ska kunna täcka alla sina månadskostnader för sitt boende medans den med bostadsrätt ej får täcka sina räntekostnader som är kopplat till boendet. Det kan Aldrig vara bättre månadskostnadsmässigt att ha en hyresrätt när det gäller andrahandsuthyrning.

Skriv en kommentar

Mer som detta