Nya lagar från den 1 juli

28 jun 2018 | Ett par lagändringar som införs den 1 juli berör bostadsrättsföreningar mer eller mindre. Här har vi sammanfattat det som påverkar. Andra lagförslag såsom de föreslagna ändringarna i bostadsrättslagen, och de som föreslagits i utredningen om andrahandsuthyrning och uthyrning av lokaler, läggs dock på is.

NY LAG OM BIDRAG FÖR BOSTADSANPASSNING

Riksdagen har beslutat om en ny lag om bostadsanpassningsbidrag som ska ersätta den tidigare. Den nya lagen innebär bland annat att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bostadsanpassningsbidraget, även om någon annan äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.

Bostadsanpassningsbidrag ska bara kunna lämnas om ägare och eventuella övriga nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får göras och att ägaren har lovat att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

De flesta anpassningar inne i lägenheten kan göras utan tillstånd från föreningen medan för åtgärder i allmänna utrymmen, till exempel dörröppnare, krävs tillstånd. När det  gäller de flesta till- och ombyggnationer som berör alla medlemmar i föreningen, till exempel en ramp eller ett permobilgarage, krävs att beslut fattas på en föreningsstämma.

Det blir i och med den nya lagen möjligt för en ägare av ett flerbostadshus, det vill säga bostadsrättsföreningen, att överta rätten till bidrag för anpassning av exempelvis trapphus. Det kräver dock ett medgivande från bidragstagaren, och föreningen blir då ägare till åtgärden, till exempel en ramp vid entrén eller dörrautomatik.

Återställningsbidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar om anpassningsåtgärden inte längre används och dessutom är till nackdel för andra boende. En nyhet i och med den nya lagen är att kostnadsgränsen för återställningsbidrag tas bort. Bostadsrättsföreningar kan också få återställningsbidrag för fler typer av åtgärder i anslutning till en bostadsrättslägenhet i ett flerbostadshus. Däremot kommer bostadsrättsföreningar inte heller med den nya lagen att kunna få återställningsbidrag för att återställa åtgärder inne i en bostadsrättslägenhet.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

NY LAG OM EKONOMISKA FÖRENINGAR

Regeringen föreslår en ny föreningslag som också den träder i kraft den 1 juli i år. Den nya lagen, liksom tidigare förändringar, är ett led i att modernisera och anpassa lagstiftningen till ett kooperativt företagande.

Vissa bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar har direktverkan på bostadsrättsföreningar medan andra påverkar bostadsrättsföreningarna genom följdändringar i bostadsrättslagen. Den mest synliga förändringen i lagen om ekonomiska föreningar är att kapitel 6 och 7 har bytt plats.

Här är de förändringar som kan påverka bostadsrättsföreningar mest:

  • Kravet på att ange föreningens ändamål i stadgarna tas bort (9:5 p 3 BRL).
  • Kravet på att i stadgarna ange hur andra meddelanden än kallelser ska komma till medlemmarnas kännedom tas bort (9:5 p 9 BRL). Inget hindrar dock att föreningen ändå har en sådan bestämmelse i sina stadgar.
  • Föreningsstämman får även fortsättningsvis besluta om samlad ersättning till styrelseledamöterna (9:12 p 4 BRL).
  • Ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder eller fast egendom/tomträtt (9:29 BRL).
  • Möjlighet till registrering även på andra språk än svenska.
  • Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter. Ett byte av styrelseledamot får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket.
  • I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

FÖRSLAG I BOSTADSRÄTTSLAGEN OCH FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

De föreslagna ändringarna i bostadsrättslagen som, om de gick igenom, bland annat skulle innebära  att bostadsrättshavaren framöver ska ha bevisbördan för att visa att en ombyggnation inte skadar  föreningen, kommer att dröja. Det gäller även de utredningsförslag som lagts fram i utredningen Stärkt ställning för hyresgäster.

En del av utredningen berörde andrahandsuthyrning av bostadsrätt och även förfarandet vid uppsägning av lokal. Utredningen föreslog bland annat att det skulle bli möjligt att få tillbaka hyra som överstiger ett belopp som har fastställts av hyresnämnden. Fysiska personer skulle också ges möjlighet att hyra ut upp till två bostäder samtidigt till en kostnadsbaserad hyra.

Regeringen har meddelat att den inte kommer att gå vidare med utredningsförslagen under denna mandatperiod.

Skriv en kommentar

Mer som detta