Ny vägledning om kamerabevakning

04 okt 2021 | Även om inte bostadsrättsföreningar behöver söka tillstånd för att kamerabevaka krävs att föreningen följer integritetslagstiftningen. Tidigare i år kom en rapport från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som vägleder alla som vill kamerabevaka.

IMY – tidigare Datainspektionen - är tillståndsmyndighet för kamerabevakning i Sverige. Tidigare i år kom en rapport som sammanfattar IMY:s erfarenheter av att utfärda tillstånd till kamerabevakning. Rapporten innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte. Bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och privatpersoner behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka.

Dock gäller dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen för samtliga aktörer och platser, oavsett om tillstånd krävs eller inte, och de tillstånd som beviljats blir därför vägledande.

Några saker som tas upp i rapporten när det gäller flerbostadshus:

  • Kamerabevakning i bostadshus innebär särskilda risker för intrång i den personliga integriteten och IMY är därför restriktiv i sin bedömning av om bevakning är tillåten eller inte. Tillstånd har beviljats för bevakning av begränsade ytor i bostadsområden, till exempel vid ingångar till returstationer, inhägnade avfallsstationer och liknande. En förutsättning har varit att det har funnits en konstaterad och dokumenterad problematik med nedskräpning eller dumpning av otillåtet avfall som har lett till stora kostnader.
  • För bevakning av exempelvis innergårdar, entréer och andra gemensamma områden krävs i regel att syftet med bevakningen är att förebygga brott, att platsen som ska bevakas är brottsutsatt och att brottsligheten är allvarlig. För att bevakningen ska få ske dagtid, när boende i större utsträckning rör sig i området, krävs att man kan visa att brottsligheten sker just under dagtid.

Mer information samt fler råd och rekommendationer finns i rapporten som kan hämtas på imy.se/publikationer/vagledning-vid-kamerabevakning/

Skriv en kommentar

Mer som detta