När hemmet blir en olycksplats

03 maj 2017 | DOKUMENT/Personskador. Varje dag söker fler än 150 barn och lika många äldre akut sjukvård efter att ha skadat sig i hemmet. Några av dem avlider kort därefter av sina skador. – Det är skador och olycksfall som ofta går att förebygga, säger Robert Ekman som är docent i folkhälsovetenskap.

Han ingår i en forskningsgrupp vid Chalmers tekniska högskola som på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta fram ny kunskap om olyckor i hemmet, om var de inträffar, vilka som drabbas och, framförallt, hur de ska förebyggas.

– Vi har i Sverige genom ett systematiskt säkerhetsarbete fått ner antalet olyckor i trafiken och arbetslivet. Självklart kan vi även minska antalet olyckor som inträffar i hemmen. Av de som i dag kommer till en akutmottagning har mellan 30 och 40 procent skadat sig i bostaden eller i dess närhet. Det är en mycket stor andel, säger Robert Ekman.

– Det är till och med mer än dubbelt så många som skadar sig i hemmet mot i trafiken.

Flest dödsfall

Vanligaste olyckstypen i hem- och boendemiljö är fallolyckor. På andra plats kommer skärningar och stickskador och på tredje plats förgiftningar. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.

– Enligt beräkningar från 2013 kostar fallolyckor samhället 25 miljarder kronor per år, vilket är drygt en miljard kronor mer än trafikolyckorna.

Var i hemmet inträffar de flesta olyckorna?
– I vardagsrummet, sovrummet, hallen eller matrummet inträffar cirka hälften av alla olyckor. Den
näst vanligaste platsen är köket. Där inträffar cirka 20 procent av olyckorna. På tredje plats kommer badrummet.

Barn och äldre är de grupper som skadar sig allra mest i hemmet. Att ramla, till exempel efter att ha drabbats av yrsel, trampat fel eller snubblat på en matta, är den vanligaste olycksorsaken när det gäller äldre människor, men även bland många yngre.

Fall är till och med den vanligaste skadeorsaken i samtliga åldersgrupper utom i åldern 13 – 44 år. I den gruppen är kläm- och skärskador vanligast.

Typiska skador

Bland de allra yngsta är fall från exempelvis sängar eller bord vanliga orsaker till akutsjukvård. Stick- och skärsår, liksom att ha bränt sig på en varm spishäll eller fått varmt kaffe eller vatten över sig, är andra typiska skador.

Enligt Socialstyrelsens statistik är det fler yngre pojkar än flickor som skadar sig i hemmet, medan det från tonåren och uppåt är vanligare att flickor råkar ut för olyckor i bostaden än att pojkar gör det. Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder.

I takt med att vi blir allt äldre väntas antalet olyckor i hemmen öka om inget dramatiskt inträffar.

– Årligen skadar sig 65 000 personer över 65 år så allvarligt i bostaden att de behöver akutsjukvård.

Fyra om dagen

Drygt 70 procent av olyckorna är fallolyckor, säger Robert Ekman.

– 1 500-1 600 personer över 65 år avlider varje år efter fallolyckor. Det är minst fyra varje dag. 2020 räknar man med att antalet har ökat till 1 800 och 2030 till cirka 2 600. Utvecklingen går åt fel håll. Vi behöver hitta metoder som gör att vi kan bryta den negativa trenden.

Hur då?
– Det är just det som vi forskar på. Viktiga delar är allt från utformningen av bostäderna i stort, till exempel korta avstånd mellan sovrum och toalett, till tekniska lösningar som spisvakter och bättre materialval. Jag tror till exempel mycket på mjuka och energiobserverande golvmaterial. De leder kanske inte till färre fallolyckor, men konsekvenserna blir betydligt lindrigare.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden?
– Att erbjuda alla över 80 år mjuka golv skulle vara en mycket bra åtgärd.

Mikael Bergling

 

FAKTA/Fall är vanligast
I åldersgruppen 65-74 år ligger fall bakom drygt 70 procent av skadorna och i åldersgruppen 85 år och däröver ligger fall bakom nästan 93 procent av skadorna.

FAKTA/Brännskador
Varje år skadar sig ungefär 900 barn mellan 1 och 3 år på heta vätskor, varma föremål
och öppen eld.

Skriv en kommentar

Mer som detta