När det blir fel i beslutsgången

17 nov 2017 | I vissa bostadsrättsföreningar får medlemmarna avgöra om månadsavgiften ska ändras. Det är en beslutsordning som får tummen ner av Bostadsrätterna.

– Avgiften är styrelsens instrument för att hantera den dagliga driften, säger Bostadsrätternas jurist Tove Lindau.

Styrelsen har enligt lag, med några få undantag, ansvaret för den dagliga driften.

– En del föreningar gör så men det innebär att styrelsen blir bakbunden och inte kan påverka den avgift som krävs för att klara driften. Hänskjut inte beslut om ekonomi till stämman. Tänk om det ett halvår senare visar sig att det inte håller, driften blev dyrare än tänkt?

Vad händer om medlemmarna återigen röstar nej till en höjning?

– Ja, och vad gör man då? Alla kan inte ha insyn i det dagliga arbetet och risken är att många ser till den egna plånboken. Styrelsens ansvar går utöver det. Ledamöterna måste se till föreningens intressen.

Det finns också flera exempel på det omvända, det vill säga att styrelsen beslutar i frågor som stämman ska avgöra. Ett sådant är ledamöternas arvoden.

– Det finns föreningar som inte betalar arvoden, det är inget krav. Men om arvode ska utgå kan inte ersättningen beslutas av styrelsen, utan det är upp till stämman att avgöra.

Det vanligaste beslutsfelet som bostadsrättsstyrelser gör gäller om- eller tillbyggnad av fastigheten.

– Man bygger ut sopstationen för källsortering, eller vill ha ett skärmtak över en entré och tar en kostnad utan att tillfråga medlemmarna, säger Tove Lindau.

I det senare fallet finns en bestämmelse i bostadsrättslagen som säger att beslut om väsentliga förändringar ska fattas av en stämma. Med väsentlig förändring avses all om-, ny-, och tillbyggnation. Oavsett om förändringen är stor eller liten betraktas den i domstol som väsentlig. En styrelse kanske vill bygga om entrén eller ta upp ett nytt fönster i fasaden.

– I den typen av åtgärder tror ofta styrelser att det är ingenting som medlemmarna märker av och underförstått tycker är bra. Men får vi sådan information i samtal brukar vi säga ”gör om gör rätt”, det vill säga vi uppmanar styrelsen att kalla till extrastämma och fatta beslut i efterhand.

Lars Öhman

FLER FELAKTIGA STYRELSEBESLUT

• En styrelse kan inte avsätta en ledamot eller suppleant, beslutet ligger hos stämman om någon inte avgår frivilligt.

• Styrelsen kan inte ändra föreningens stadgar.

• Styrelsen får inte besluta om att ta ut städavgifter då de uppgifter som görs på en städdag faller på föreningens driftansvar och inte kan påtvingas bostadsrättshavare.

Läs mer om vilka beslut styrelsen kan fatta och när det krävs beslut av föreningsstämman.

Skriv en kommentar

Mer som detta