Hög tid att se över stadgarna

04 apr 2018 | Till halvårsskiftet i år bör alla bostadsrättsföreningar ha börjat uppdatera sina stadgar enligt de ändringar som gjordes i lagen om ekonomiska föreningar år 2016. Använd gärna Bostadsrätternas mönsterstadgar, antingen i sin helhet eller efter redigering.

Före den 30 juni i år behöver alla bostadsrättsföreningar ha påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det betyder alltså att föreningen måste ha hållit den första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen senast den 30 juni.

Lagändringarna innebär bland annat att revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och att revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.  Medlemsförteckningen måste numera innehålla datumet för en medlems inträde och utträde i föreningen.

Vidare ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Eftersom det enligt lagen kan bestämmas i stadgarna att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman, har Bostadsrätterna ändrat i sina mönsterstadgar. I dem står nu att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blev i och med ikraftträdandet ogiltiga men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Att ändra föreningens stadgar är inte så krångligt som det kan förefalla, men det gäller att göra allt i rätt ordning.

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att stadgeändringen tydligt anges i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår. Tänk på att det nu är de nya kallelsetiderna i lagen som gäller, det vill säga att kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman, vid stadgeändring. För både ordinarie och extra stämma gäller tidigast sex och senast två veckor innan, om inte annan tid inom det spannet anges i stadgarna.

Om alla medlemmar kommer till stämman eller lämnar fullmakt och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Men det är sällsynt. Då behöver medlemmarna besluta om stadgeändring på två stämmor, som måste ligga efter varandra.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de båda stämmorna. Alltså får inga ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Ändringen ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering. Använd gärna e-tjänsten verksamt.se som kostar mindre än pappersvarianten. Till anmälan bifogas de nya stadgarna och protokoll från de båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän de är registrerade. Finner Bolagsverket efter en granskning att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.

Föreningen kan använda sig av de uppdaterade mönsterstadgarna som ni finner på bostadsratterna.se under Medlemsförmåner, Fördjupning. Det är helt kostnadsfritt för våra medlemmar. Där finns också specificerat vilka ändringar som införts.

Kommentarer

Ändring av stadgar

I de gamla stadgarna som ännu inte är tagna är kallelsetiden 4 veckor men vi ska väl gå efter vad lagen säger dvs 6 veckor?

Skriv en kommentar

Mer som detta