Få vill hyra ut

21 sep 2017 | Andrahandsuthyrning har under senare år varit en stor fråga, åtminstone från politiskt håll, och åsikterna går ofta isär. Nu konstaterar Statskontoret i en rapport att intresset bland bostadsrättshavare att hyra ut är förhållandevis lågt.

Förslag på skattelättnader för ökad andrahandsuthyrning

Det var regeringen som i januari i år uppdrog åt Statskontoret att analysera hur andrahandsuthyrning av ägda bostäder fungerar. Statskontoret har som syfte att utreda och analysera statliga frågor.

I uppdraget ingick även att lämna förslag på hur det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre och som gör att fler är beredda att hyra ut hela eller delar av sin bostad. Det här gällde alltså det ägda bostadsbeståndet i form av bostadsrätter, villor och ägarlägenheter, medan hyresrätter inte skulle avhandlas i utredningen.

Genom en webbpanel undersökte Statskontoret boendes inställning till andrahandsuthyrning och  svaren från de 4 000 respondenterna är intressanta. Endast fyra procent av de svarande säger att de hyrt ut sin bostad minst en gång under de senaste tre åren. En majoritet säger sig inte vara beredd att hyra ut sin bostad om de bor på annat ort.

Regeringen kan tänka sig att gynna uthyrning av del av bostad. Av respondenterna svarar 79 procent att de inte vill hyra ut på det sättet. Trots att hälften av de svarande säger att de faktiskt har ett rum över vill de inte ha någon ytterligare person i bostaden.

Även om många inte vill hyra ut sin bostad finns det ändå de som är beredda att göra det, men av olika anledningar inte gör det i dagsläget. För att stimulera detta föreslår Statskontoret en rad insatser som regeringen kan ta ställning till. Det främsta rör en skattefri uthyrning.

I dagsläget måste den som hyr ut betala skatt för hyresinkomster som överstiger 40 000 kronor per år, vilket är det fribelopp som höjdes flera gånger av förra regeringen. Statskontoret föreslår att den som bygger en uthyrningsdel i sin bostad ska få skattefrihet i tio år vad gäller hyresintäkten. Andra förslag är bland andra:

  • Genomföra en informationskampanj och utveckla en webbplats
  • Förtydliga vilken hyra som får tas ut
  • Se över hur pensionärers bostadstilllägg påverkas när de hyr ut
  • Införa ett säkert system för hyresdepositioner
  • Ge vägledning för anpassning av bostad
  • Stimulera nyproduktion med uthyrningsdel

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) kommenterar Statskontorets utredning i Aftonbladet.

– Blir det fler som hyr ut tror jag att det påverkar de som egentligen inte kan tänka sig att göra det. Men jag tror att man får räkna med att det tar lite tid innan man ser en sådan förändring, enligt Eriksson.

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist säger i samma tidning att en ombyggnation med uthyrningsdel kan innebära problem när det gäller bostadsrätter.

– Jag tycker att det är jättebra med skattelättnader för utbyggnader, men jag har svårt att se hur man skulle kunna bygga om bostadsrätter. Du får till exempel inte sätta upp en dörr ut mot trapphuset utan bostadsrättsföreningens tillstånd.

Du får inte heller göra väsentliga ändringar i bostaden utan föreningens tillstånd, säger Ulrika Blomqvist. Hon menar att man borde tänka mer på att anpassa nyproducerade bostadsrätter så att fler kan bo där.

Det var allliansregeringen som gjorde flera ändringar vad gäller andrahandsuthyrning. Bland annat räcker det numera för en bostadsrätthavare att ange skäl, när det tidigare krävdes beaktansvärda skäl för att få tillstånd av styrelsen.

Även hyressättningen ändrades så att den blev kostnadsbaserad. Tidigare under våren presenterade en annan utredning förslag som innebär att en andrahandshyresgäst ska kunna få tillbaka överstigande belopp om bostadsrättshavaren har tagit ut en för hög hyra. Om de olika förslagen blir verklighet är ännu inte klart.

Skriv en kommentar

Mer som detta