Dyra vattenskador - vad är föreningens ansvar?

Bild tvättmaskin
17 aug 2017 | Läckage från diskmaskiner, tvättmaskiner och de allt vanligare ismaskinerna är ofta dyra för bostadsrättsföreningen, då det skadar lägenheten, mellanskiktet och kanske bostaden under. Frågan är vem som ska betala för dessa reparationer.

Ska medlemmen eller föreningen betala när en vattenskada inträffar? Bostadsrättslagen reglerar vissa skadetyper och lägger ett begränsat ansvar på medlemmen. Vid en skada står vanligtvis medlemmen för reparationen i den egna lägenheten, föreningen för mellanskiktet och om en granne drabbas av följdskador får denne stå för reparationer i sin lägenhet. Undantaget är om det är fråga om en vattenledningsskada. Bostadsrättshavaren ansvarar endast för reparation på grund av vattenledningsskada om skadan uppkommit genom eget vållande, alltså att medlemmen på något sätt orsakat den. Själva vållandet kan vara svårt att utreda. Föreningen får då normalt hela ansvaret för att reparera skador både i och utanför lägenheten.

Om fastighetsförsäkringen utnyttjas är det föreningen som också får betala självrisken och åldersavdragen på den skadade egenomen.

Läckande maskiner kan orsaka fukt- och vattenskador med mycket dyra reparationer som följd, i synnerhet om de även drabbar föreningens ansvarsdelar och grannlägenheterna. Det finns alltså anledning för styrelsen att informera sig om var gränsen går mellan vattenledning och övriga anordningar till sådan ledning. Med vattenledningsskada menas en oberäknad utströmning av vatten från vattenledning, det vill säga en ledning med vatten som står under tryck varifrån vatten kan tappas. Då inbegrips alltså inte utströmning från slutna rörsystem, typ elementledningar.

Till vattenledning hör även den anordning från vilken vatten kan tappas, ofta någon typ av kran. Vattenledningen slutar vid den avstängningskran eller det kopplingsställe där hushållsmaskinen anslutits. Avloppsledning, ledning till element för vattenburen värme och liknande ingår normalt inte i begreppet trycksatt tappvattenledning.

Om den automatiska avstängningen för ingående vatten till diskmaskinen upphör att fungera och detta lett till ”oberäknad utströmning av vatten” får bostadsrättshavaren bekosta reparationen av den egna lägenheten, trots att det rört sig om en ren olyckshändelse. Om diskmaskinshaveriet orsakat skador som ligger utanför lägenheten, som trossbottnar och grannlägenheter, bär föreningen och grannarna som regel sina egna kostnader.

Ett undantag är dock när maskinhaveriet beror på försummelse från bostadsrättshavarens sida, genom att maskinen exempelvis installerats på ett icke fackmannamässigt sätt. Då måste föreningen kunna visa på försummelsen, vilket kan vara svårt. Om det går att bevisa från föreningens sida kan bostadsrättshavaren tvingas att betala skador som uppkommit utanför den egna lägenheten.

En bostadsrättshavare kan ha anlitat en hantverkare som förväntats utföra arbetet fackmannamässigt, men av någon anledning inte gjort det. Då kan det medföra att föreningen måste begära skadestånd av hantverkaren och dennes försäkringsbolag.

Kommentarer

En av våra medlemmar har vid en renovering hittat mögel på ett golv som nu måste sanneras. Möjligen är det en stigarledning till ett element som rostat sönder, vi vet inte än. Jag antar att detta är något som måste gå på föreningens försäkring (?) men jag funderar, vad händer om lägenheten måste evakueras medan den torkar upp. Är det föreningen som ska hitta bostad till medlemmarna eller är det försäkringsbolaget?
Med vänlig hälsning
Marina Laurent

Skriv en kommentar

Mer som detta