Den missförstådda valberedningen

04 mar 2013 | Få roller inom föreningsvärlden är så missförstådda såsom valberedningens har blivit. Framför allt att valberedningens arbete skulle vara reglerat och att deras förslag är det enda som en stämma kan besluta om.

Någon lag eller reglering om valberedningar finns över huvud taget inte. Ibland står det i stadgarna om valberedning och ibland beslutar en föreningsstämma att välja personer till uppdraget även om det inte står i stadgarna. Vad händer om en förening inte har en valberedning?

Svaret är: ingenting. Då får i stället medlemmarna själva föreslå namn till förtroendeposter på stämman. Lämpliga arbetsuppgifter för en valberedning är att lämna förslag på alla val som förekommer på stämman samt förslag på arvoden. Detta innebar förslag på mötesordförande, justerare, styrelse, revisorer och arvode till styrelse och revisorer.

En god idé är att valberedningen består av medlemmar i huset som har bra känningar. En annan idé är att välja före detta styrelseledamöter som vet vad ett styrelseuppdrag innebär och kanske själva har stött på engagerade medlemmar som är lämpliga kandidater. Hur valberedningen väljer att genomföra sitt uppdrag är i stort sett upp till dem själva.

Styrelsen och valberedningen bör träffas i någon form och här kan styrelsen ta initiativ till ett möte. En del valberedningar väljer att arbeta mycket aktivt genom att intervjua nuvarande ledamöter om hur de uppfattar styrelsearbetet.

Att lägga lappar till medlemmarna eller att knacka dörr är också ett vanligt sätt att hitta nya ledamöter till styrelsen. Andra nöjer sig med att kanske träffa styrelsen och få tips på nya ledamöter som sedan, efter att ha blivit tillfrågade, föreslås på årsmötet. Valberedningen kan däremot inte kräva att få se styrelseprotokoll eller andra dokument som hör till ett styrelsearbete. Det ligger inte i valberedningens uppgift.

Å andra sidan kan inte heller styrelsen kräva att få ta del av en valberednings förslag till stämman, även om det hör till god ton att informera om detta. Inför stämman kan valberedningen skicka med sina förslag tillsammans med stämmohandlingarna.

På så sätt kan medlemmarna sätta sig in i vad det är som föreslås och kanske själva hitta andra kandidater att föreslå. Valberedningens förslag är just ett förslag. Stämman är inte bunden till förslaget utan medlemmar får föreslå ytterligare kandidater i samband med mötet. Skulle det finnas fler kandidater än platser att fylla, får årsmötet helt enkelt rösta i frågan.

Kommentarer

Valberedningens roll är som ni säger ett missförstått ämne. Dess viktigaste uppgift är i normalfallet att leta fram medlemmar som är villiga ställa upp i styrelsen. I undantagsfall blir det överskott på kandidater och då uppstår missförstånden. Det vanligaste är nog att stadgarna kort och gott säger att stämman utser styrelsen. Det innebär att valberedningen inte kan föreslå vissa personer framför andra eftersom den då påverkar valprocessen. Uppdraget blir i stället att samla ihop varje kandidats meriter som sedan får bedömas av stämman under valet. Det är ju också väl optimistiskt att tro att det är möjligt att hitta en valberedning som har den kompetensen.

Skriv en kommentar

Mer som detta