Debattartikel: Värmemätning blir miljardslöseri

11 sep 2013 | Det kommer att kosta i storleksordningen 25 miljarder kronor att installera individuell mätning av värme och varmvatten i Sveriges 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus, vilket Näringsdepartementet föreslår när nu EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i Sverige.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv är ett viktigt ramverk för att nå målet att minska energianvändningen med 20 procent till 2020. För att genomföra direktivet i Sverige har Näringsdepartementet föreslagit fyra nya lagar, varav en om energimätning i byggnader.

Kraven på energimätning läggs fram trots att regeringen tidigare ansett att krav på individuell mätning av värme och varmvatten på lägenhetsnivå inte bör införas. Detta eftersom den enskilda lägenhetsinnehavaren inte nämnvärt kan påverka sin energiförbrukning genom energieffektiviseringsåtgärder. Att hyresgästen betalar energinotan motverkar tvärtom fastighetsägarens incitament att vidta energieffektiviseringsåtgärder. Därmed skapas effektivt hinder för kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

Vi är starkt kritiska till näringsdepartementets nya förslag, som innebär att fastighetsägarna tvingas lägga pengar på installation och skötsel av lägenhetsmätare i stället för verksamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnaderna. Näringsdepartementet utnyttjar därmed inte det tolkningsutrymme som finns i direktivet till att skapa incitament till verklig energieffektivisering.

Våra erfarenheter visar att det kostar i storleksordningen 10 000 kronor per lägenhet att installera individuell mätning av värme och varmvatten. Till detta kommer årliga drift- och underhållskostnader samt betydande avgifter för myndighetstillsyn.

Värmemätning i gamla flerbostadshus med fjärrvärme är inte kostnadseffektivt. De försök som gjorts visar att lägenhetsinnehavarna inte vidtar några nämnvärda energieffektiviseringsåtgärder, eftersom värmeanvändningen i huvudsak bestäms av byggnadens klimatskal som fastighetsägaren ansvarar för. Individuell mätning av varmvatten är rimligt – framför allt av rättviseskäl – vid nybyggnation, men inte kostnadseffektivt att installera vid renovering. Tvärtom kan krav på att installera individuell mätning vid renovering leda till att hela renoveringen och eventuella planerade energieffektiviseringsåtgärder skjuts på framtiden av kostnadsskäl. Det kan alltså leda till mindre energieffektivisering istället för mer.

Hur kunde det då bli så här fel? Vi har tidigare påpekat att frågan borde ha beretts bättre och att samråd med näringslivet och boendeorganisationer skulle ha skett före och under EU-förhandlingarna. Då hade vi haft en möjlighet att komma rätt från början. Nu står vi i stället här med en svensk tolkning av direktivet som kommer att leda till orimliga kostnader till liten nytta.

Vi anser att de många miljarder kronor som individuell mätning skulle kosta kan användas mycket bättre och till åtgärder som ger verklig energieffektivisering. Vi uppmanar därför it- och energiminister Anna-Karin Hatt att dra tillbaka det presenterade lagförslaget och utreda frågan på nytt.

ULRIKA BLOMQVIST
vd Bostadsrätterna

TOMMY LENBERG
vd Byggherrarna

OLA MÅNSSON
vd Sveriges Byggindustrier

REINHOLD LENNEBO
vd Fastighetsägarna Sverige

MATS BJÖRS
vd VVS Företagen

Kommentarer

Tyvärr ser vi redan företagssamma entreprenörer som vill utnyttja situationen att installera utrustning. Jag har fått flera propåer om detta. Vi är en förhållandevis liten förening och vi har som utgångspunkt att sköta vårt eget regemente så långt som möjligt. Det var med andra ord med bävan vi såg fram mot debitering av de enskilda bostadsrätterna i vårt hus. Vi ser detta som ett jättelikt resursslöseri som bara kostar föreningen en massa arbete. Sådan utrustning kan naturligtvis fallera och leda till att orättvisor uppstår. Vem har lust att reda ut reda ut en sådan härva?
Vi anser att vår tid och kraft gör mycket större nytta om vi har god kommunikation med de boende och på så sätt försöka minimera uppvärmningskostnaderna.

Skriv en kommentar

Mer som detta