Beskuren häck ledde till bråk

25 aug 2017 | Bostadsrättsföreningen beskar en häck. Problemet var att bostadsrättshavaren ansåg att den stod på hans mark och föreningen skulle därför inte ha rätt att kapa höjden. Bostadsrättsnämnden fick avgöra detta ärende som handlade om huruvida marken var upplåten med bostadsrätt eller inte.

Ett upplåtelseavtal, alltså det dokument som upprättas när bostadsrätten skapas, kan vara avgörande för vad bostadsrättshavaren får göra på marken utanför lägenheten. Det går även att teckna ett tilläggsavtal som reglerar frågan. Om marken utanför lägenheten är upplåten med bostadsrätt är det medlemmen som ansvarar för skötseln. Denne behöver inte heller fråga föreningen om lov för att till exempel bygga ett trädäck. Tvärtom gäller om marken inte är upplåten: då måste styrelsen lämna tillstånd för sådana ändringar.

Frågan om vem som ansvarar för marken blev helt avgörande för hur Bostadsrättsnämnden skulle bedöma ärendet om häcken som beskurits.

I den relativt nya bostadsrättsföreningen finns ett antal lägenheter med uteplatser.

Medlemmen, som tog ärendet till Bostadsrättsnämnden, tecknade både förhands- och upplåtelseavtal innan han kunde flytta in i lägenheten. I båda avtalen finns en skiss på lägenheten som även inkluderar de ytor utomhus som upplåtits med bostadsrätten.

Utanför lägenheterna i bottenplanet har byggföretaget planterat en häck av avenbok, och en sådan kan växa sig mycket hög. I övrigt består uteplatserna av gräs eller det som varje medlem har valt att anlägga där.

Bostadsrättshavaren i detta ärende tycker att det är bra med en hög häck, då det förhindrar insyn i hans lägenhet.

Vid ett tillfälle skickar styrelsen ett tilläggsavtal för underskrift, som förändrar upplåtelsen för medlemmarna på bottenvåningen. Avtalet sägs vara ett förtydligande gentemot ursprungliga avtal där häcken har markerats på ritningen och därmed ska tillhöra föreningen. Syftet är att föreningen då får ansvar för avenbokhäcken. I praktiken skulle det innebära att föreningen kan klippa denna, men även ersätta den med annan växtlighet eller alternativt ta bort den.

Bostadsrättshavaren vill inte skriva under tilläggsavtalet utan menar att han redan har ett avtal vad gäller upplåtelsen av marken utanför lägenheten. Han mejlar styrelsen om detta och konstaterar att även om styrelsen anser att häcken är föreningens ansvar så har föreningen inte skött den. Styrelsen svarar att ”avtalet behöver skrivas under så att vi vet att alla känner till förtydligandet och agerar därefter”. I senare mejlväxling menar styrelsen att häcken tillhör föreningen och att medlemmarna är välkomna att gå med i en trädgårdsgrupp för att påverka gemensamma ytor.

En tid senare klipper föreningen ner häcken, från cirka 2 meter till 145 centimeter. Bostadsrättshavarens insyn ökar och han anser fortfarande att häcken tillhör bostadsrätten. Han väljer därför att ta ärendet till Bostadsrättsnämnden.

I sin inlaga till Bostadsrättsnämnden skriver styrelsen att häcken tillhör föreningen, vilket inte bara bekräftas i det senaste tilläggsavtalet utan även i de ursprungliga förhands- och upplåtelseavtalen. De skriver vidare att bostadsrättshavaren valt att inte ingå i trädgårdsgruppen eller komma med synpunkter om önskad höjd på häcken i den förfrågan som gjorts till berörda medlemmar. Endast en medlem ska ha lämnat synpunkter. Trädgårdsgruppen beslutade därför att beskära häcken till samma höjd som häckarna på innergården.

Styrelsen konstaterar att förhandsinformationen om bostadsrättsföreningen innehöll uppgifter om en planerad häck om 50 till 80 centimeter, och att bostadsrättshavarens förväntning om en häck på 2 meter är orealistisk. Bostadsrättshavaren håller inte med om styrelsens ståndpunkter. Häcken står ju på hans mark, menar han, och därför har ingen annan rätt att beskära den. Att han då förväntas komma med önskemål om höjd är irrelevant. Han skriver också att han har lagt ner åtskillig tid på att sköta både häcken och uteplatsen.

Har föreningen rätt att klippa denna häck, som enligt deras uppfattning står på föreningens mark?

Eller har bostadsrättshavaren rätt när han säger att avtalen visar att häcken står på hans mark?

Hur skulle du döma?

Bostadsrättsnämndens bedömning

Enligt det upplåtelseavtal som Bostadsrättsnämnden tagit del av ingår mark i upplåtelsen av bostadsrätten. I en bilaga till avtalet finns en skiss över lägenheten och tillhörande mark. Skissen omfattar även den yta som häcken är planterad på. Därmed ingår ytan som häcken finns på i den upplåtna marken.

Att häcken ingår i upplåtelsen vinner för övrigt stöd av att föreningen i tilläggsavtal i efterhand önskat ange att samtliga buskar ligger under föreningens ansvar. Detta visar att föreningen avsett överföra ansvaret för häcken till just föreningen. Sökanden har inte undertecknat tilläggsavtalet. Slutsatsen är att den häck tvisten gäller ligger på mark som är upplåten till bostadsrättshavaren. Föreningen hade därmed inte rätt att utan dennes tillstånd beskära häcken.

Läs mer om Bostadsrättsnämnden här.

Skriv en kommentar

Mer som detta