Avskrivningsbeslut skadar bostadsrätten

20 maj 2014 | I slutet av april kom så Bokföringsnämnden, det statliga expertorganet, med sitt beslut om avskrivningsregler. De vill inte tillåta progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar, och konsekvensen blir att många föreningar framöver kommer att visa ett bokföringsmässigt underskott i sina årsredovisningar.

Progressiva avskrivningar används i många föreningar som bildats under de senaste 15 åren. Metoden innebär lägre avskrivningar i början av husets första år, för att sedan öka i takt med en antagen penningvärdeförsämring. I slutet av avskrivningsperioden blir beloppet stort. Trots att metoden fungerat och att auktoriserade revisorer accepterat den kom Bokföringsnämnden fram till att denna inte är tillåten fortsättningsvis.

De menar att deras regelverk innebär att den avskrivningsmetod som tillämpas ska bäst återspegla hur en tillgång förbrukas. Deras resonemang möter motstånd från Bostadsrätterna, andra bostadsrättsorganisationer, byggföretag och revisorernas organisation FAR.

Argumentet som ofta används är att bostadsrättsföreningar inte kan jämföras med ett företag. Bostadsrätt bygger på att ha en bestående verksamhet utan vinstsyfte, och huset är tillgängligt och kommer att stå kvar för sina medlemmar under mycket lång tid. Då huset ska stå där ”utan begränsning i tiden” finns det ingen anledning att göra samma avskrivningar på ett sådant sätt som görs i en affärsverksamhet där tillgångarna över tid minskar.

Vad blir då konsekvensen för Sveriges bostadsrättsföreningar som tillämpar progressiva avskrivningar? Sannolikt kommer många föreningar, efter omläggning av avskrivningar i nästa årsredovisning, att redovisa ett bokföringsmässigt underskott.

Det är inte helt ovanligt i föreningar som i dag tillämpar andra metoder. Resultatet är dock att årsredovisningar blir ännu svårare att förstå, då många medlemmar tittar på sista raden, i stället för att se till kassaflödet. Här kommer det med andra ord att krävas en stor pedagogisk förmåga hos dessa styrelser som måste förklara att föreningen inte håller på att gå i konkurs. Samtidigt är det oklart om revisorerna kommer att godkänna ett minus i redovisningarna år efter år.

Revisorernas organisation FAR har uttalat sig positiva till att ha ett regelverk som tar hänsyn till bostadsrättsföreningarnas speciella verksamhet. Risken med Bokföringsnämndens ställningstagande är att bostadsrätten som upplåtelseform kommer att ta skada och det går även att se en risk för att byggandet av bostadsrätter drastiskt minskar. Detta på grund av de specialregler som bostadsrätten nu får jämfört med villor, hyresrätter och ägarlägenheter.

Därför uppvaktar Bostadsrätterna, tillsammans med andra bostadsorganisationer nu politiker, Boverket och Bokföringsnämnden i frågan för att få till stånd en förändring.

Skriv en kommentar

Mer som detta