Är det en katastof för styrelsen att inte få ansvarsfrihet?

22 mar 2012 | En föreningsstämma kan besluta att av någon anledning inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Självklart blir styrelsen orolig, befarar det värsta och undrar vad som ska hända nu? Oftast händer inte mycket och det är ytterst sällan som denna fråga förs vidare till domstol.

Beslutet på årsstämma om ansvarsfrihet sägs vara det mest missbrukade och obehagliga instrumentet i bostadsrättsvärlden. Om det stämmer vet ingen, det förs inga register över beslut i dessa frågor. Ibland är stämmobeslutet ett uttryck för personliga motsättningar mellan individer i och utanför styrelsen, och många gånger känns de onödiga. När stämman tar ställning till beslutet om ansvarsfrihet krävs endast att en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen går emot förslaget att bevilja ansvarsfrihet för att den inte ska anses beviljad. Samma sak gäller om fler än hälften av de röstande medlemmarna på stämman säger nej.

Frågan är vad som händer om ansvarsfrihet inte beviljas? I de allra flesta fallen händer faktiskt ingenting när styrelsen inte fått ansvarsfrihet, förutom att de berörda säkert är besvikna. Är det många som står bakom beslutet minskar säkert entusiasmen från alla parter att återvälja styrelsen. Men handlar det om ett okynnesbeslut bör styrelsen kanske stå över konflikten – inte ens i bostadsrättsföreningar behöver alla älska alla. Frågan om ansvarsfrihet handlar enbart om ekonomiska skador.

Stöld, förskingring och andra brott ska polisanmälas och prövas av åklagare och domstolar, helt oavsett om brottet begåtts i en bostadsrättsförening eller inte. Den vägrade ansvarsfriheten öppnar för att den nyvalda styrelsen och egentligen vem som helst under ett år kan stämma hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter och kräva skadestånd för den förlust eller ekonomisk skada som dessa ska ha orsakat. Det är den enda reella konsekvensen av vägrad ansvarsfrihet.

Men erfarenheten säger att det inför domstol är oerhört svårt att styrka att skadestånd ska utgå. Oskicklighet, okunskap och allmänt slarv kan man inte straffas för; det krävs i princip klar vårdslöshet. Och detta är väldigt svårt att påvisa i en domstol. Dessutom riskerar den som förlorar processen också att få stå för dryga processkostnader. Finns det risk för att föreningen ska bli indragen i en rättstvist – kontakta omedelbart ert fastighetsförsäkringsbolag. Eftersom det kan bli frågan om att försäkringen ska ta vissa kostnader vill bolaget vara med redan från början.

Tanken bakom ansvarsfrihetsbeslutet är att föreningen i princip godkänner styrelsens förvaltning under det avslutade verksamhetsåret. Men ansvarsfrihet är inte något som för evigt befriar den avgående styrelsen från alla synder. Kommer det fram nya omständigheter efter att stämman fattat sitt ansvarsbeslut går det att riva upp inom tre år.

Ibland kan det tyckas vara alltför lättvindigt att några få personer i föreningen ska kunna vägra att ge styrelsen ansvarsfrihet och underblåsa konflikter. Styrelseråd givningen hos Bostadsrätterna hör många gånger historier om vad enskilda styrelser sägs ha för sig, och inte enbart positiva omdömen.

Då kan det vara klokt att ge även en liten grupp medlemmar möjlighet att genom vägrad ansvarsfrihet föra tveksamheterna vidare till nya styrelsen eller en domstol. Alternativet vore att oppositionen skulle behöva få alla sina frågetecken behandlade i offentlighet under mötets gång. Att föreningsstämman inte ska behöva agera ”folkdomstol” finns det anledning vara tacksam för.

Skriv en kommentar

Mer som detta