Ansökan om stöd för hyresrabatt är nu öppen!

04 maj 2021 | Regeringen har återinfört stödet som ges till hyresvärdar, såsom bostadsrättsföreningar, som sänkt den fasta hyra för sina hyresgäster på grund av pandemin. Den första ansökningsperioden, januari-mars i år, är nu öppen och stöd kan sökas fram till den 30 juni.

Restauranger, butiker och andra småföretagare har drabbats hårt av de konsekvenser som följt av Coronapandemin. I ett försök att mildra dessa negativa följder återinför regeringen nu det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, för perioden januari-mars 2021 - och vill även förlänga det under april-juni 2021. Statsstödet för januari-mars är nu godkänt av EU-kommissionen men kommissionen måste även godkänna perioden april-juni innan stödet under de n senare perioden kan börja gälla. 

Rev: Den 8 april beslutade regeringen om en förordning om hyresstöd till vissa utsatta branscher för perioden 1 januari till och med den 31 mars. Den träder i kraft och stödet går att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni. Som under den förra stödperioden är det länsstyrelserna som handlägger stödet. 

Det tidigare stödet innebar att hyresvärdar, däribland bostadsrättsföreningar, som sänkt den fasta hyran (gäller alltså inte omsättningshyra) för sina lokalhyresgäster kunde söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Stödet som nu återinförs utformas på liknande sätt som våren 2020 och kommer att rikta sig till företag inom detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet till kunden.

Liksom tidigare kommer kompensation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran till lokalhyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021. Det ska ha funnits ett befintligt hyresförhållande senast per den 31 december 2020 och senast den 31 maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. Mellan den 3 maj och den 30 juni ska hyresvärden kunna ansöka om stödet som liksom tidigare handläggs av länsstyrelserna. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

EU har nu alltså godkänt hyresrabattstöd för perioden januari-mars 2021. För den andra perioden april-juni behövs också kommissionens godkännande. Tanken är dock att stödet ska utformas likadant som för perioden 1 januari till 31 mars 2021 och inriktningen är att ansökan om stöd för perioden april-juni kommer att kunna göras efter juni månads utgång. Det finns dock inget som hindrar att hyresvärden beviljar rabatten innan det statliga stödet betalas ut.

Bostadsrätterna har sedan tidigare en mall för överenskommelse om tillfällig hyresnedsättning under Medlemsförmåner och Blanketter. Den är nu reviderad och kan laddas ner och användas så snart ansökningsmöjligheten öppnar.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Läs mer om ansökan för den första stödperioden på Boverkets webbplats. Den ska uppdateras löpande.

Läs mer på länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Läs mer på vår webbplats om det tidigare stödet här, och även här.

Rev. 2021-04-15

Skriv en kommentar

Mer som detta