Ändringar i lagen kräver ändring av stadgar

Mönsterstadgar
16 sep 2016 | Nu när lagen om ekonomiska föreningar har ändrats finns en del som berör bostadsrättsföreningar. Därför är Bostadsrätternas rekommendation att varje bostadsrättsförening ändrar sina stadgar så att de stämmer överens med lagen.

Bättre anpassad lag
Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande översyn. Målet med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden, underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i den utsträckning som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar, men några gör det.

Revision och kallelsetider till stämman berörs
Här följer några exempel. Styrelsen måste härefter hålla årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och revisionsberättelsen vara klar tre veckor före stämman. En ändring rör medlemsförteckningen, nämligen att den måste innehålla datumet då en medlem inträdde i föreningen.

En annan förändring som rör bostadsrätten handlar om själva kallelsen till föreningsstämman. Tiderna när kallelsen kan skickas till medlemmarna blir utökade. Bostadsrätterna ändrar i sina mönsterstadgar så att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Övergångsbestämmelser
En förening som har bildats före 1 juli 2016 får tillämpa äldre bestämmelser rörande tid för kallelse fram till utgången av juni 2017.

Äldre stadgebestämmelser, utom kallelsetider, som strider mot nya lagen blir utan verkan den 1 juli 2016.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.  De äldre bestämmelserna blir alltså i och för sig ogiltiga vid ikraftträdandet men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Mönsterstadgar är uppdaterade
Bostadsrätterna ändrar därför sina mönsterstadgar i de delar det behövs för att anpassa sig till förändringarna i lagen om ekonomiska föreningar.

Logga in för att ladda ner
I bilagan nedan finns en mer detaljerad beskrivning av de ändringar som sker i mönsterstadgarna. Mönsterstadgarna finns att ladda ner efter inloggning under Medlemsförmåner – Fördjupning. Styrelsen som saknar inloggningsuppgifter kan kontakta Bostadsrätterna för att få dessa.

20161101: Artikel uppdaterad och korrigerad. Revisionsberättelsen ska vara klar senast tre veckor före stämman och styrelsen ska hålla årsredovisningen tillgänglig senast två veckor före stämman.

Skriv en kommentar

Mer som detta