Nyckeltal och kassaflödesanalys

I årsredovisningar från 2023 ska, efter ändringar i årsredovisningslagen, flera nya nyckeltal anges i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Här förklarar vi dem och hur de räknas fram. En annan nyhet är att en kassaflödesanalys måste ingå i årsredovisningen för bostadsrättsföreningar.

De nya nyckeltalen behöver inte redovisas bakåt i tiden utan kommer i stället att anges framåt för att möjliggöra en jämförelse. Syftet är att det ska bli enklare för exempelvis medlemmar och potentiella köpare att förstå föreningens verksamhet, ställning och resultat. Nyckeltalen anges i tabellform.

Begreppsförklaring

Kvadratmeter upplåten med bostadsrätt: Inkluderar alla ytor som är upplåtna med bostadsrätt. I den ytan ingår även yta för annat än bostadsändamål, till exempel kontor, butik eller garage om de är upplåtna med bostadsrätt. Yta för bostäder eller lokaler med mera som upplåts med hyresrätt ingår inte. Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats var ni hittar dessa uppgifter i taxeringsbeskedet eller om föreningen behöver sammanställa ytorna själv.

Kvadratmeter: Det är föreningens totala yta, alltså yta som föreningen tar ut avgift eller hyra för. Endast ytor i föreningens byggnader ska räknas med. Mark eller annan yta som inte ingår i byggnaderna ska med andra ord inte tas med. Det kan vara bostäder eller kontorslokaler som upplåts med bostadsrätt eller hyresrätt, men även andra lokalytor såsom förråd eller garage som föreningen upplåter med bostadsrätt eller mot hyra. Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats var ni hittar dessa uppgifter i taxeringsbeskedet eller om föreningen behöver sammanställa ytorna själv.

Nyckeltal

1. Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala intäkten från bostadsrätt dividerad med yta upplåten med bostadsrätt. Med den totala intäkten menas årsavgifterna och vidare-debiterade avgifter för vatten, el och värme, så kallad IMD. Avgifter för tjänster som medlemmen kan välja till såsom tv, bredband och telefoni ingår inte om dessa debiteras separat. Ofta är de avgifterna inräknade i avgiften och räknas då med.

2. Skuldsättning per kvadratmeter

Den totala låneskulden dividerad med totalyta. Med skuld menas före-ningens lån. Finns garage utanför fastigheten ska dessa inte tas med.

3. Sparande per kvadratmeter

Justerat resultat dividerat med totalyta. Med justerat resultat menas årets resultat + årets avskrivningar + årets utrangeringar + kostnadsfört planerat underhåll + väsentliga kostnader som inte är en del av den normala verksamheten. Därefter dras väsentliga intäkter som inte är en del av den normala verksamheten av.

4. Räntekänslighet

Den totala låneskulden dividerad med den totala intäkten från bo-stadsrätt. Nyckeltalet visar hur mycket avgiften kan behöva höjas vid ökade räntekostnader. Med låneskuld menas föreningens samtliga lån och med den totala intäkten menas årsavgifterna från samtliga bo-stadsrätter och vidaredebiterade avgifter för vatten, el och värme (IMD). Avgifter för tjänster som medlemmen kan välja till såsom tv, bredband och telefoni ingår inte om dessa debiteras separat. Ofta är de avgifterna inräknade i avgiften och räknas då med.

5. Energikostnad per kvadratmeter

Energikostnad dividerad med totalyta. I energikostnad räknas värme, el och vatten. Om någon av dessa inte ingår i årsavgiften ska en upplysning lämnas. Även kostnader som vidaredebiteras ska tas med.

6. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala låneskulden dividerad med bostadsrättsytan. Med skuld menas föreningens lån.

7. Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Årsavgiften dividerat med totala intäkter, det vill säga samtliga intäkter såsom eventuella bidrag, försäkringsersättningar med mera.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys redovisar föreningens flöde av likvida medel, in- och utbetalningar, det vill säga vad pengarna har använts till under året. Det finns två metoder att redovisa en kassaflödesanalys på: en direkt och en indirekt metod. Många bostadsrättsföreningar väljer den indirekta metoden.
Mer detaljerad information finns på Bokföringsnämndens webbplats där det även finns en vägledning.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom nyckeltal och kassaflödesanalys

Relaterade ämnen

  • Årsredovisning

    Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

  • Förråd

    Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd och det bör eftersträvas att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Styrelsen kan behöva se vad som står i äldre avtal för att återställa ordningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet