Laddplatser i samfälligheten

Efterfrågan på laddplatser för eldrivna bilar ökar – i samhället i stort och i botadsrättsföreningar. Att installera laddboxar på den egna parkeringsplatsen är inte svårt även om det kräver planering. Men hur gör föreningen om parkeringen ägs och förvaltas gemensamt i en samfällighetsförening?

Samfällighet och gemensamhetsanläggning

I takt med att eldrivna bilar blir vanligare ökar också efterfrågan på laddplatser i bostadsrättsföreningar. En parkeringsplats som nyttjas av medlemmarna kan ägas och förvaltas tillsammans med en eller flera andra bostadsrättsföreningar genom en samfällighetsförening. I grunden finns då en gemensamhetsanläggning, som det heter, som bildas av Lantmäteriet.

Anläggningsbeslut och beslutets omfattning

Det händer att en samfällighetsförening vill komplettera sin anläggning med laddmöjligheter. Då bör föreningen först ställa sig frågan om laddutrustning ryms inom det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningen. Beslutet anger bland annat vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken, äganderätten och hur den får användas. I beslutet framgår även detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in eluttag för motorvärmare eller laddutrustning för elbilar.

Om föreningen försöker göra en egen tolkning är risken att en befintlig eller ny medlem i föreningen kan ifrågasätta riktigheten i beslutet och frågan får då avgöras i domstol. Där kan beslutet ogiltigförklaras och föreningen blir då tvungen att ta bort de installerade laddboxarna.

Numera finns rättspraxis

Mark- och miljööverdomstolens slog för några år sedan fast att en förening som genom sitt anläggningsbeslut förvaltar garage och elledningar med elcentraler, också har rätt att besluta om att installera en så kallad lastbalanserare eller laddmodul. Den gör det möjligt att styra effektuttaget och förhindra att elsystemet överbelastas. Domstolen anser inte att lastbalanseraren är ett nytt ändamål utan gör bedömningen att det är fråga om en uppgradering av befintlig teknisk utrustning. Genom att installera lastbalanserare blir det möjligt för delägarna att på egen bekostnad installera en laddningspunkt för elbilsladdning vid sin parkeringsplats.

Detta gör det möjligt för föreningar med liknande förutsättningar, att efter stämmobeslut uppdatera befintlig teknisk utrustning med en lastbalanserare. Det skapar därmed möjlighet för medlemmarna att ladda sina elbilar med privata laddboxar.

Villkor för omprövning

Om det står klart att anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av garage och elledningar med elcentraler kan föreningen, efter beslut på en föreningsstämma, ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. Men för det krävs att vissa villkor uppfylls. Ett centralt krav är att anläggningens ändamål är av ”stadigvarande betydelse” för fastigheterna.

Att majoriteten av, eller till och med alla, medlemmarna i en samfällighetsförening, önskar installera laddboxar innebär inte per automatik att en gemensamhetsanläggning kan ändras till att omfatta det ändamålet. Villkoret ”stadigvarande betydelse” måste fortfarande vara uppfyllt. Det innebär att det ska finnas ett faktiskt behov av laddutrustningen, både nu och på längre sikt, hos den typiska användaren i de anslutna fastigheterna. Annars kan inte gemensamhetsanläggningen ändras. I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av anläggningen, både när den bildas och på längre sikt. Det ska vara relaterat till själva fastigheten och inte till fastighetsägarens specifika behov.

Eftersom samhällsutvecklingen går mot allt fler laddningsbara personbilar och tillgången till hemmaladdning är betydelsefull, bör tillgången på ladd-infrastruktur anses vara av väsentlig och stadigvarande betydelse.

Lantmäteriets handläggning

På Lantmäteriets webbplats står att myndigheten prioriterar dessa ansökningar då laddinfrastruktur är angeläget utifrån ett brett samhällsperspektiv. Kötiden är av den anledningen kortare jämfört med andra ärenden. Lantmäteriet gör också en prövning även om alla i en förening inte är överens om att ansökan om omprövning ska skickas in. Installation av laddningspunkter tolkas som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att Lantmäteriet kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur trots att alla inte är eniga. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked ifall ärendet är genomförbart eller inte, innan ansökan är prövad.

Läs gärna mer om laddningspunkter för elfordon på Lantmäteriets webbplats.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

  • Stämmobeslut

    Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet