Uppsats om bostadsrätt? Sök vårt stipendium

08 okt 2018 | Din uppsats kan beviljas ett stipendium om 10 000 kronor. Bostadsrätterna står bakom utlysningen och stipendiet tilldelas den som i sitt examensarbete tillför nya kunskaper inom ämnet bostadsrätt.

Stipendier för belöning av arbeten inom bostadsrätten

Mottagare är den eller de som i examensarbetet belyst bostadsrätten från ett eller flera perspektiv och därigenom bidragit till att tillföra nya kunskaper om bostadsrätten.

Examensarbetet ska med vetenskapligt förhållningsätt belysa bostadsrätten utifrån till exempel bostadsrätten som juridisk person/organisation, dess samhällsekonomiska betydelse, bostadsrätten inverkan på integration, påverkan på miljön eller bidrag till hållbar utveckling. Examensarbetet kan också belysa ett specifikt juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt problem med tillämpning på bostadsrätt. Förslag på ämnen finns listade längre ner på sidan.

Examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och motsvara lägst 15 eller högst 60 högskolepoäng och det ska vara skrivet på svenska eller på engelska.

Granskning och bedömning av inskickade examensarbetet och beslut om beviljning av stipendium görs av styrelsen för Bostadrätterna.

Den eller de personer som beviljas stipendium erbjuds möjlighet att få presentera sitt examensarbete på Bostadsrätternas fullmäktigemöte i Stockholm i maj 2019 (OBS! frivilligt) . Besked om stipendium och information om tid och plats för presentation av examensarbete meddelas i april 2019.

Exempel på tänkbara ämnen:

 • Omvandling i miljonprogram och upprustning - en analys från ett bostadsrättsperspektiv.

 • Analys av värdering av bostadsrätt från ett konsumentperspektiv: Hur skulle en modell se ut för att värdera de olika föreningarna, exempelvis grundat på lån, räntor, bindning, underhåll och andra väsentliga parametrar som rör bostadsrätten?

 • Analys av hur olikformig insatshöjning påverkar riskomfördelning i bostadsrättsförening.

 • Analys av hur nya amorteringskrav och ökad bostadsbrist påverkar bostadsrättslandskapet.

 • Värdering av bostadsrätter med andel i ekonomisk förening - analys av värderingsproblem med hänsyn till riskbedömningar.

 • Analys av hur nya avskrivningsregler påverkar olika typer av bostadsrättsföreningar och om det finns behov av annat regelverk.

 • Analys av skillnad mellan ägarlägenhet och bostadsrätt.

 • Analys av integrering i samhället från ett bostadsrättsperspektiv.

 • Analys av bostadsrättens betydelse för förändringar på lokala marknader.

 • Analys av ekonomiska konsekvenser vid ombildning från allmännyttan till bostadsrättslägenheter på:
  - hyresutveckling
  - kapitalbildning
  - investeringar.

 • Analys av konsumentskydd vid bostadsrättsbyggande.

 • Analys av miljöaspekter i nyproduktion, ombyggnad och förvaltning av bostadsrätter (kan avse både energi, materialval inklusive tillverkningsprocess med avseende på miljö, förvaltning och transport samt återvinning och deponi).

Styrelsen prövar självständigt om ett arbete uppfyller de uppställda kraven.

Ansökan om stipendium:  

Examensarbetet skall skickas in via e-post till: ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se i pdf-format tillsammans med en rapport från Urkundsanalysen av uppsatsen, samt en signerad kopia på utdrag ur Ladok, där det framgår att examensarbetet ifråga är godkänt. Alternativt, examensbeviset där det godkända examensarbetet finns listat.

Ansökningstidpunkt:       

Senast den 8 februari 2019.

Information:

Stiftelsesekreteraren Ulrika Blomqvist telefon 08-58 00 10 02 eller e-post ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se.

Skriv en kommentar

Mer som detta