Slopat krav på bygglov för solcellspaneler – och ökat bidrag

11 jul 2018 | Regeringen föreslår att kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare ska tas bort i plan- och bygglagen.

Syftet är att förenkla regelsystemet för bygglov, ge enskilda fastighetsägare ett större ansvar och att avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet. Förslagen syftar också till att underlätta och påskynda omvandlingen till förnybar el.

Ändringarna innebär alltså att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Det slopade kravet gäller montering på en byggnad inom ett detaljplanelagt område och åtgärderna ska följa gällande detaljplan. Kommunen ska ha möjlighet att återinföra lovplikt i detaljplanen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Det bidrag som kan sökas för installation av solcellspaneler, solcellsstödet, ökades vid årsskiftet 2017/2018 från 20 procent till 30 procent av investeringskostnaden. Ytterligare medel har också avsatts i regeringens vårbudget för att bland annat korta handläggningsköerna. Bidraget förvaltas av Energimyndigheten och kan sökas hos länsstyrelserna.

Skriv en kommentar

Mer som detta